Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

19/10
S Paulus av Korset (+1775) präst eller S Jean de Brébuf (+1648) och S Isaac Joguec (+1647) präster och deras följeslagare, martyrer

dagens helgon


22/10
Påven Johannes Paulus II installerad 1978

dagens helgon


23/10
S Giovanni da Capistrano (+1456) präst

dagens helgon


24/10
S Antonio Maria Claret (+1870) biskop

dagens helgon


28/10
S Simon och S Judas, apostlar

dagens helgon

I evangeliet kallas de Jesu bröder. Enligt en gammal källa skall de ha varit söner till Josefs bror Klopas (enligt hebreiskt språkbruk kan även kusiner och andra anförvanter kallas bröder). Judas skall enligt traditionen ha skrivit Judas brev i Nya testamentet, Simon skall ha blivit biskop av Jerusalem och ha blivit korsfäst.

-----

Ef 2:19-22
Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

---

Ps 19:2-5:
Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.
Det är inte tal, det är inte ljud,
deras röster kan inte höras,
men över hela jorden når de ut,
till världens ände deras ord.
Där har han rest ett tält åt solen

---

Luk 6:12-19
Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud.

När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.

Ef 2:19-22 Ps 19:2-5 Luk 6:12-19


Dagens läsningar i mässan:

fredag den 19/10

fredag vecka 28 under året,

Ef 1:11-14 Ps 33:1-2, 4-5. 12-13 Luk 12:1-7


Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 20/10

lördag vecka 28 under året,

Ef 1:15-23 Ps 8:2-3a, 4-7 Luk 12:8-12


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 21/10

söndag vecka 29 under året,

Jes 53:10-11 Ps 33 Heb 4:14-16 Mark 10:35-45

Lärjungarna som ville ha hedersplatsen
Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: ”Mästare, vi vill be dig om en sak.” —
”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han.
De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.”
Jesus sade: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?”
De svarade: ”Ja, det kan vi.”
Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.”

När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade:
”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”
Under året B

Bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 22/10

måndag vecka 29 under året,

Ef 2:1-2 Ps 100 Luk 12:13-21


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 23/10

tisdag vecka 29 under året,

Ef 2:12-22 Ps 85:9-14 Luk 12:35-38


Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 24/10

onsdag vecka 29 under året,

Ef 2:1-12 Ps: Jes 12:2-3,b-6 Luk 12:39-48


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 25/10

torsdag vecka 29 under året,

Ef 3:14-21 Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19 Luk 12:49-53


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 26/10

fredag vecka 29 under året,

Ef 4:1-6 Ps 24:1-4b, 5-6 Luk 12:54-59


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 27/10

lördag vecka 29 under året,

Ef 4:7-16 Ps 122:1-5 Luk 13:1-9


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 28/10

söndag vecka 30 under året,

Jer 31:7-9 Ps 126 Heb 5:1-6 Mark 10:46-52

Den blinde Bartimaios utanför Jeriko botas
De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”
Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!”
Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom.” De gjorde det och sade till den blinde: ”Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.”
Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.”
Jesus sade: ”Gå, din tro har hjälpt dig.” Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.
Under året B

Bön:

Allsmäktige evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 29/10

måndag vecka 30 under året,

Ef 4:32-5:8 Ps 1:1-4, 6 Luk 13:10-17


Under året II

Bön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 30/10

tisdag vecka 30 under året,

Ef 5:21-33 Ps 128:1-5 Luk 13:18-21


Under året II

Bön:
Herre Jesus Kristus, sanna ljus, som lyser för alla människor, ge oss kraft att idag bereda fridens och rättvisans vägar framför dig. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 31/10

Alla helgons dag,

Upp 7.2-4,9-14 Ps 24:1-4b, 5-6 1 Joh 3:1-3 Matt 5:1-12a

Upp 7:2-4, 9-14:
Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor."
Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar: Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet." Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: "Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen."
Och en av de äldste sade till mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?"
Jag svarade: "Du vet det, herre." Han sade till mig: "Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.

---

Ps 24:1-6:
Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.

Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.

Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

---

1 Joh 3:1-3:
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.

Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

---

Matt 5:1-12a: Saligprisningarna
När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
"Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.
Under året ABC

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android