Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

21/6
S Aloisius Gonzaga (+1591) ordensman

dagens helgon

Född i Italien. Inträdde 1585 i Jesuitordens novitiat. Två år senare avlade han sina eviga ordenslöften. Ägnade sig åt sina studier och åt de sjuka, som han tjänade med stor ödmjukhet. Under en svår pestepidemi i Rom blev han själv smittad, då han tjänade de pestdrabbade. Han avled endast 23 år gammal.


22/6
S John Fisher, biskop och S Thomas More (+1535) martyrer

dagens helgon

Biskop John Fisher delar sin högtidsdag med Sir Thomas More. Han avrättades på order av Henrik VIII under den engelska reformationen för att han vägrade acceptera Henrik som överhuvud för den engelska kyrkan. Henrik VIII krävde att Thomas More skulle svära en ed som innebar att påvens överhöghet sattes ifråga. Detta vägrade More och fängslades i Towern 1535. Inom kort dömdes han till döden och avrättades genom halshuggning. Huvudet förevisades på London Bridge. Thomas More kanoniserades av påven Pius XI år 1935.


25/6
S David av Munktorp (+1082) abbot

dagens helgon

Engelsk munk som tillsammans med Sankt Eskil och Sankt Botvid av Sankt Sigfrid i Småland sändes ut för att kristna mälarlandskapen. David byggde en kyrka i Munktorp i Västmanland och nämns även som den förste biskopen av Västerås och kallas Västmanlands apostel. Ryktet om Sankt David var så grundmurat att Biskop Birger Magnusson 1463 begärde att få överföra hans ben till Västerås domkyrka. En uppgift från 1542 säger att hans kranium och en arm har förflyttats från Munktorp. I närheten av Munktorp finns Sankt Davids källa vilken utpekas som platsen för Davids dopverksamhet. Avbildningar finns av honom i bland annat Munktorps kyrka (dopfunt från 1300-talet), Tensta och Ärentuna kyrka (kalkstensmålningar). Kyrkorna i Munktorp (Västmanland) och Tensta (Uppland) är helgade åt Sankt David.


27/6
S Kyrillos av Alexandria (+ 444) biskop och kyrkolärare. v

dagens helgon

Föddes 370. Biskop och patriark i Alexandria. Bekämpade den nestorianska villoläran och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431. Dog 444.


28/6
S Ireneus av Lyon (+ omkr 202), biskop och martyr

dagens helgon

Född c:a 135. Lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. Blev biskop i Lyon. Två skrifter av honom är bevarade där han utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr 202.


29/6
Petrus och Paulus, apostlar

dagens helgon

Apg 12:1–11 Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. »Skynda dig upp«, sade han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: »Ta på dig bältet och sandalerna.« Petrus lydde, och ängeln sade: »Svep om dig manteln och följ mig.« Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sade han: »Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig.«

---

Ps 34:2–9:
Jag vill lova Herren alltid,
hans pris skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och ur all min förskräckelse räddade han mig.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade,
och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.

Herrens ängel slår sitt läger
omkring dem som fruktar honom,
och han befriar dem.
Smaka och se att Herren är god.
Salig den man som tar sin tillflykt till honom.

---

2 Tim 4:6–8,17–18:
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

---

Matt 16:13–19:
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade:«Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«

Apg 12:1-11 2 Tim 4:6-8,17-18 Matt 16:13-19


30/6
Den romerska Kyrkans första martyrer

dagens helgon

Minensdag för dem som led martyrdöden under neros förföljelse. Historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar om denna förföljelse.


Dagens läsningar i mässan:

onsdag den 20/6

onsdag vecka 11 under året,

2 Kung 2:1,6-14 Ps 31:20,21,24 Matt 6:1-6,16-18


Under året II

Bön:
Lys upp vårt sinne, Herre vår Gud, med ljuset av din nåd, så att vi lever för dig, som i din visdom skapat oss och uppehåller oss i din försyn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 21/6

torsdag vecka 11 under året,

Syr 48:1-14 Ps 97 Matt 6:7-15


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 22/6

fredag vecka 11 under året,

2 Kung 11:1-4,9-18,20 Ps 132:11-14, 17-18 Matt 6:19-23


Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 24/6

Johannes döparens födelse, Johannes döparens födelse

Jes 49:1-6 Ps 139:1-3, 13-15 Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80

Jes 49:1-6:
Hör på mig, ni fjärran länder,
lyssna, ni avlägsna folk!
Herren kallade mig
redan i moderlivet,
han nämnde mig vid namn
redan i min mors sköte.
Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd
och gömde mig under sin skyddande hand,
han gjorde mig till en vass pil,
som han förvarade i sitt koger.

Han sade till mig:
Du är min tjänare, Israel,
genom dig skall jag visa min härlighet.
Jag tänkte:
Förgäves har jag ansträngt mig,
fruktlöst och fåfängt förött min kraft.
Ändå skall Herren ge mig min rätt,
min lön finns hos min Gud.

Nu har Herren talat,
han som skapade mig till sin tjänare
redan i moderlivet,
för att jag skulle föra Jakob tillbaka
och låta Israel samlas hos honom.
Så skulle jag vinna ära inför Herren
och min Gud vara min styrka.

Han säger:
Det är inte nog att du är min tjänare,
som upprättar Jakobs stammar
och för tillbaka Israels överlevande,
jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,
för att min räddning skall nå över hela jorden.

---

Ps 139:1-3, 13-15:
Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.

Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.

---

Apg 13:22-26:
Paulus sade: "Efter att ha avsatt Saul upphöjde Gud David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt sinne, som skall förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk.

Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: 'Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.' Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts."

---

Luk 1:57-66, 80: Johannes döparens födelse
Tiden var inne för Elisabet att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.

På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sade hans mor: "Nej, han skall heta Johannes." De sade till henne: "Det finns ingen i din släkt som bär det namnet." Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: "Johannes är hans namn", och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud.

Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

____
Under året ABC

Bön:
Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen att gå före Herren Kristus och bereda ett folk åt honom. Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter in på fredens och frälsningens väg. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


måndag den 25/6

söndag vecka 12 under året,

Job 38:1,8-11 Ps 107 2 Kor 5:14b-17 Mark 4:35-41

Job 8:1,8-11
Herren svarade Job ur stormen:

Vem satte portar som spärr för havet? När det bröt fram ur moderlivet och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor, satte jag för det en gräns och stängde med portar och bommar. Jag sade: "Hit men inte längre, här skall dina stolta vågor hejdas."

---

2 Kor 5:14b-17:
Jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.

---

Mark 4:35-41:
På kvällen sade Jesus till lärjungarna: ”Låt oss fara över till andra sidan.” De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sade: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?”
Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: ”Tig! Håll tyst!” Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt.
Och han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?”
Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.”
Under året B

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Herre, låt oss för evigt älska och frukta ditt heliga namn, ty inget kan skilja de dina från din kärlek och faderliga omsorg. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 26/6

måndag vecka 12 under året,

2 Kung 17:5-8,13-15a,18 Ps 60:3-5,12-13 Matt 7:1-5


Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 27/6

tisdag vecka 12 under året,

2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36 Ps 48:2-4, 10-11 Matt 7:6,12-14


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 28/6

onsdag vecka 12 under året,

2 Kung 22:8-13, 23:1-3 Ps 119:33-37, 40 Matt 7:15-20


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 29/6

torsdag vecka 12 under året,

2 Kung 24:8-17 Ps 79 Matt 7:21-29


Under året II

Bön:
Gud, i helig gläje fylld med vördnad firar vi apostlarna Petrus och Paulus högtid. Lär nu din kyrka att troget hålla fast vid deras undervisning, som förblir hennes grundval och fäste. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


lördag den 30/6

fredag vecka 12 under året,

2 Kung 25:1-12 Ps 137:1-6 Matt 8:1-4


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android