Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev från Bengt Malmgren
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev från Bengt Malmgren

Januari 2018

 

Kära vänner! Ett nytt år har börjat. Här följer årets första nyhetsbrev. 

 

Hänt 2017 

 

Under 2017 firade Karismatiska förnyelsen 50-årsjubileum. 

Här i Sverige ordnades olika arrangemang, reträtter och kurser.  


På pingsten bjöd biskop Anders in Karismatiska förnyelsen tillsammans med andra rörelser i kyrkan till ett möte i Katolska domkyrkan, Rörelsernas pingst. Varje rörelse i kyrkan har sin kallelse, det är viktigt att samverka och se hur vi tillsammans kan bidra till att vårt kristna liv bär frukt. Domprosten, f Thanh i Domkyrkan har sagt att han inte bara vill upplåta lokaler åt bönegrupper i Domkyrkan där var och en sitter för sig själv, utan han vill att rörelserna också aktivt bidrar till församlingens liv så att Andens frukter blir synliga i församlingslivet. 

I november gästades vi av Charles och Sue Whitehead som föreläste vid ett ledarseminarium i Järfälla. Charles har tidigare varit ordförande för ICCRS internationella råd och det var ett mycket givande seminarium som jag hoppas skall ge inspiration åt flera att ta på sig uppgifter, t.ex. som bönegruppsledare i församlingarna. Seminarierna spelades in på video, och vi får se om vi kan sammanställa det till ett material att användas t.ex vid lokala seminarier i församlingarna. 


Bilden: Charles och Sue Whitehead flankerad av Bola och Maria Richards från Domkyrkans bönegrupp. Till vänster Ruth Gillegård, KKS ordförande.


Ekumeniskt samarbete

Reformationsminnet uppmärksammades 2017. I det gemensamma katolsk-lutherska dokumentet FRÅN KONFLIKT TILL GEMENSKAP uppmuntras vi till att samverka med varandra så mycket som möjligt kyrkorna emellan. I kraft av gemensamt dop och gemensam trosbekännelse tillhör vi alla i en dimension den universella Kyrkan och är bröder och systrar, inte främlingar för varandra. 

Redan i Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken sades: 


"Det är nödvändigt att katolikerna med glädje erkänner och uppskattar de äkta kristna värden som finns hos andra kristna bröder och som tillhör vårt gemensasmma arv. Det är värdigt och rätt att erkänna Kristi rikedomar och det kristna livets frukter hos andra, när dessa bär vittnesbörd om Kristus..." 


Vårt ekumeniska samarbete med S:ta Clara kyrka ligger helt i linje med detta.Det fortsätter om än i mindre utsträckning än förr (se nedan, Lillemor Hallins bok om Karismatiska förnyelse).  

Själv medverkade jag förra året i Liv i Anden-seminarier som S:ta Clara anordnar varje år mellan påsk och pingst, och jag deltar i regelbundna ekumeniska nätverksmöten som S:ta Clara står som värd för. En gång blev jag inbjuden att hålla föredrag om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. Vår nya domprost, f Thanh i Katolska domkyrkan har själv deltagit vid ett tillfälle och bett mig fortsätta. 

 

S:ta Clara fått en ny direktor, Mats Nyholm och jag närvarade på installationshögmässan den 14 januari. Mats har skrivit en bok som heter "Ta upp Davids slunga" där han betonar varje församlingsmedlems ansvar för evangelisationen och att genomsyra samhället med Guds kärlek.  Jag känner igen andan från påve Franciskus apostoliska maning Evangeliets glädje. 

 

————————- 

 

Ny bok om Karismatiska förnyelsen i Sverige, historik 1972-2007 av Lillemor Hallin 

 

Lagom till nyåret har en bok kommit ut, NÅGOT OM KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE I SVERIGE 1972-2007. Det är Lillemor Hallin som var ordförande i AKKS (numera KKS) fram till 2007. Det är ett kompendium på 90 sidor som dokumenterar händelser, konferenser, ekumeniskt samarbete, internationella kontakter och mycket mera. 

 Där finns personliga vittnesbörd från många och artiklar av ledande personer i kyrkan och inom förnyelsen som besökt Sverige, t.ex. biskop Anders Arborelius, p Raniero Cantalamessa, Charles Whitehead, p Tom Forrest som var initiativtagare till det världsvida projektet Evangelisation 2000 m.fl. genom texter hämtade från AKKS nyhetsbrev genom åren.  

 

Boken är ett unikt dokument som berättar en historia som inte tidigare varit dokumenterad på ett sammanhållet sätt. Man slås av hur mycket som faktiskt hänt genom åren.  

 

Boken kan beställas via info@isidor.se och kostar 120 kr, i det ingår porto. Skicka ett e-mail och uppge fullständig adress så skickar jag den. 

Bokens hemsida: http://karismatiskfornyelse.se/dokument/akkshistorik.aspx  

 

Ännu en bok: När murarna föll- Min katolska uppväxt av Lillemor Hallin

I samband med detta vill jag nämna Lillemor Hallins självbiografiska bok om sin katolska uppväxt NÄR MURARNA FÖLL som kom ut 2016. Jag rekommenderar den till alla.  

Boken är skriven både med humor och djupt allvar. Vi får följa författaren och hennes familj ända från då mamman, med rötter i metodismen av en slump i sin ungdom blev katolik i USA efter mötet med en katolsk präst som visade henne vägen till en djupare relation med Jesus till Lillemor och hennes systrars uppväxt i Danderyd. Författaren beskriver med sin flyhänt målande stil, ofta med humoristiska anekdoter, livet under barndomen med familj, kamrater, skola.  


Vi får se katolska kyrkan ur två kvinnors perspektiv, både Lillemor Hallin och mamman hade visionen om en levande Gudsrelation i vardagen som kolliderade med kyrkans patriarkala struktur som inte uppmuntrade entusiastiska lekmän. På 1940-talet fanns fördomar mot katoliker och man fick utstå mycket spott och spe från det protestantiska majoritetssamhället. Men det finns ingen bitterhet i skildringen, grundtonen är glädje och humor men mellan raderna läser vi också om ett stort lidande som både hon och mamman fick känna in på bara huden genom denna dubbla utsatthet. Kanske detta att inte bli förstådd av sin egen kyrka dock var mera smärtsamt än de fördomar man mötte som katolsk minoritet. 


Språket är enkelt, inga religiösa specialtermer och jag tror alla, även icke kristna kan läsa denna bok med behållning. Det är ett tidsdokument från en tid då kyrkan genomgått stora förändringar. Kyrkan är annorlunda och mera öppen idag, men det är en förändringsprocess som långtifrån är avslutad. Mycket av det gamla hierarkiska förhållningssättet sitter fortfarande i väggarna, och många kan nog med mig känna igen sin egen smärta i det författaren beskriver, samtidigt som boken uppmuntrar till att inte ge upp utan fortsätta att ägna våra bästa krafter åt att tjäna kyrkan och låta evangeliet bära frukt i världen, oberoende av om vi möter medgång eller motgång. 

 

--------------------------------------- 


Händer under våren: 

I Täby har man en bönegrupp som samarbetar med den karismatiska kommuniteten Koinonia Johannes Döparen från Tjeckien som planerar att utvidga sitt arbete till Sverige.  Se mer information på hemsidan http://karismatiskfornyelse.se  Under februari anordnas karismatiska reträtter med med förbön om helande och befrielse med f. John Bashobora: 

Halmstad 9-11 februari, Värnamo 12-15 februari, Skövde 16-18 februari, Täby 19-20 februari, Åkersberga 21 februari 

F. John Baptist Bashobora föddes i Uganda 1946.Vid 10 års ålder började han det lägre seminariet för unga och gick vidare till prästseminariet. Han prästvigdes 1972 och skickades senare till Rom för att studera teologi och psykologi, och för att doktorera i spiritualitet.  

I Rom anslöt sig f. John till karismatiska förnyelsen och där träffar han människor som hjälpte honom att få djupare insikt om de nådegåvor som Gud har givit honom. Senare återvände han till sin by i Mbarara i Uganda. Han ser många föräldralösa barn och beslutar sig för att hjälpa dessa barn genom att bygga barnhem, hus och skolor.  


Eva Johansson har varit drivande i att arrangera F Johns tidigare och de nu aktuella reträtterna i Sverige. Hon skriver: 


"På f. Johns förböner svarar Gud med kraft och många människor bli berörda i sitt hjärta, sin själ och sina sinnen. Många människor blir helade och befriade. F. John fick en mäktig smörjelse av Gud, han är fylld av den helige Ande, han talar i Anden och han tjänar troget sin kyrka. F.John lever i ständig bön och närvaro av Gud. I sin stora ödmjukhet använder han sig av många nådegåvor, predikar Guds Ord på reträtter och förkunnar evangelium runt om i hela världen. F. John svarar med ett öppet hjärta på varje begäran om förbön, ägnar all sin tid åt att utbreda Guds rike runt om i världen. En av f. John största reträtter ägde rum den 6 juli 2013 i Polen i Warszawa på fotbollsstadion där 60 000 människor samlades. År 2017 den 1 juli samlades ca.100.000 människor från Polen och utomlands. Reträtten sändes via tv och media och hela världen kunde följa reträtten. Bland dem fanns hundratals präster, biskopar och även biskop från Warszawa och Polens primas var närvarande." 


Mera information om detta och annat på hemsidan http://karismatiskfornyelse.se 


--------- 

Slutord 

Jesus kallar oss till en levande tro och öppenhet för den Helige Ande. Många tillfällen har givits och ges genom Karismatiska förnyelse till förbön för helande. Men vi uppmuntras också att ta emot Andens gåvor, inte som några prydnader för vårt privata bruk utan att användas för tjänst i kyrkans gemenskap och i världen. Det är viktigt för var och en att inte stanna upp utan att våga gå vidare och ta de steg Jesus kallar oss till att gå in i ansvarstagande och tjänst av olika slag som Anden bjuder oss. 


/Bengt Malmgren 070-7212742 bengt.malmgren@isidor.se  

 

Previous Article Något om Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige 1972-2007. Unikt kompendium som berättar historien
Next Article Nyhetsbrev mars 2018 - Många helade och äktenskap återupprättade på reträtter med f John Bashobora.
Print
11107 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.