KKS - Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige -

BLÅS LIV I NÅDEGÅVAN:

Vad har dopet i den helige Ande
att göra med att bli kristen?

Kilian McDonnell
George T Montague
(redaktörer)

Utgiven av AKKS, Arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige, med tillstånd från The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, USA. 1994.

Upprinnelsen till föreliggande dokument är den s.k. "Heart of the Church Consultation" som ägde rum i Techny, Illinois, USA den 6-11 maj 1990. Överläggningen fördes mellan nedanstående katolska teologer - varav flera också är verksamma som kyrkoherdar och präster - kring ett manuskript av Kilian McDonnell och George Montague: Christian Initiation and Baptism in the Holy Spirit. Detta manuskript utgavs i bokform 1991 av samma förläggare som till föreliggande skrift. En fullständigare biblisk och historisk dokumentation kring ämnet återfinns där.

Chris Aridas, George Montague SM
Robert Bedard, Timothy Nolan
Michael Eivers, Donna Orsuto
Donald Gelpi SJ, Dorothy Ranaghan
Boniface Luykx, Kevin Ranaghan
Walter Matthews, Thomas Scheuring
Kilian McDonnell OSB

Ledare för "The Heart of the Church Consultation" var Kilian McDonnell och George Montague.


INNEHÅLL:

Brev från biskop Sam Jacobs, USA

Brev från biskop Joseph C McKinney, USA

BLÅS LIV I NÅDEGÅVAN

Källor och kommentarer


 

Brev från biskop Sam Jacobs, USA

Alexandria stift, Lousiana
Biskopsämbetet
7 december 1990

Kära vänner i Kristus!
Den 18 februari 1967 fick en grupp reträttdeltagare från Duquesne-universitetetet i Pittsburgh, Pennsylvania, erfara uppfyllandet av Guds löfte på ett kraftfullt sätt. I ett ögonblick av nåd utgjöt Gud i sin stora kärlek sin helige Ande över dem. Han både förde dem in i en medvetenhet om dopet i den helige Ande och lät dem erfara kraften därav. Vad de redan erfarit genom dopets och konfirma-tionens sakrament blev nu levande och verkligt i dem på ett nytt sätt.

Av föreliggande dokument och genom många andra studier står det klart att denna pingstens nåd, kallad dopet i den helige Ande, inte är förbehållen någon särskild rörelse utan tillhör hela kyrkan. Detta är ingenting nytt. Det är i själva verket fråga om samma nåd som varit ämnad för Guds folk ända sedan den första pingstdagen i Jerusalem och genom kyrkans hela historia.

Denna pingstens nåd har i kyrkans liv och praxis enligt kyrkofädernas skrifter setts såsom normerande för kristet liv och integrerat i varje persons fullständiga upptagande i kyrkan.Genom utgivandet av detta dokument hoppas arbetsgruppen för karismatisk förnyelse att initiera en fortsatt teologisk reflektion rörande pingsten, att hjälpa människor till en klarare medvetenhet om Guds plan för hela sitt folk och att uppmuntra kloka kyrkoledare att i själavården utveckla modeller som är i linje med grundtanken i detta dokument, att dopet i den helige Ande är en naturlig del av kyrkans offentliga, liturgiska liv.

Må Gud som satt igång detta verk också föra det till fullbordan i enlighet med sin vilja och i sin tid. Frid!

Er i Herren tillgivne
Sam G. Jacobs
biskop av Alexandria

 


Brev från biskop Joseph C McKinney, USA

Rockford, Michigan
7 december 1990

Kära vänner!

Skriften "Blås liv i nådegåvan" har granskats mycket ingående. Biskopskonferensens kommitté för kontakt med den karismatiska förnyelsen har gått igenom manuskriptet vid två tillfällen under dess tillblivelse. På vår uppmaning har även medlemmar av andra kommittéer granskat manuset. Våra synpunkter har beaktats och införts i den slutgiltiga versionen.

Vi vill helhjärtat uppmuntra våra bröder biskoparna att på ett seriöst sätt ta sig an detta dokument och att dela ut det bland ledare i kyrkan. Vi tror att det har kraft att stimulera evangelisationen och utvecklingen av ordningen för vuxnas upptagande i kyrkans gemenskap. Skriften tar också på ett positivt sätt upp frågan om den kraftfulla påverkan från de evangelikala kyrkorna i vår tid.

Tack för er omsorg i denna fråga.

I Herren Jesus
Joseph C McKinney