För mig finns inget gott utom dig

Psaltaren 16

Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå (Apg 2:24)

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
2 Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.
Usla är de 3 som hålls heliga i landet,
dessa väldiga vill jag inte veta av.
4 Låt dem ha så många beläten de vill,
de som åtrår andra gudar —
jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
jag tar inte deras namn i min mun.
5 Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.

6 En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
7 Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
8 Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
9 Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
10 ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
11 Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.