Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Dopet i den helige Ande och ekumenik viktiga teman på Nordiska karismatisk konferens i Stockholm
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Dopet i den helige Ande och ekumenik viktiga teman på Nordiska karismatisk konferens i Stockholm

28-31 oktober hölls en nordisk karismatisk konferens i Stockholm men KKS, Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige som huvudarrangör i samarbete med Stockholms katolska stift och och S:ta Clara kyrkas vänner.

Ett femtiotal deltagare, de flesta från Sverige men också från Finland, Island och Norge var föranmälda till hela konferensen och deltog fullt ut i seminarier och huvudsessionerpå förmiddagarna. Till kvällsmötena i S:ta Eugenia katolska kyrka kom c:a 120 personer på fredagskvällen, och drygt 200 på lördagskvällen. I avslutningsmötet i S:ta Clar kyrka på söndag eftermiddag medverkade kring 400 personer. Väldigt många kom fram för att fåpersonlig förbön och många vittnade om förvandlade liv, fysiskt helande och nya erfarenheter genom den helige Ande.

 

 

Under mässan på fredag där biskop Anders Arborelius och den påvlige nuntien Emil PaulTscherring medverkade framförde nuntien i slutet av mässan en personlig hälsning frånpåven. Han betonade starkt i sitt tal att påven och biskoparna ser den karismatiska förnyelsen som ett viktigt bidrag till hela kyrkans förnyelse.

Viktiga teman på konferensen var den Helige Ande i det personliga livet, de andliga nådegåvorna (karismerna) och ekumeniken.

Konferensens rubrik, "Culture of Pentecost" var hämtat från ett tal av påven BenediktXVI från 2005 då han sade: "I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitfulreception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, sonecessary in our time".
 
En av talarna var f Wilfried Brieven från Belgien, tidigare personlig sekreterare åt kardinal Suenens. Han talade om den karismatiska förnyelsens utveckling i Katolskakyrkan åren efter Andra Vatikankonciliet, och han talade om hur den Karismatiskaförnyelsen kan bidra till att främja denna pingstens kultur i kyrkan. Han utgick från en artikel av Michelle Moran, ordförande i ICCRS´råd publicerad i mars-april numret av ICCRS nyhetsbrev som tog upp just detta.

Nyckelbegreppet är det som med en term lånad från Apostlagärningarna kallas "dopet i den helige Ande", vilket får till följd en mera personlig tro, en fördjupad relation till Jesus Kristus och frigörelse av andliga nådegåvor i personens liv. Termen andedop skall ses i bildligmening och ej förväxlas med det sakramentala dopet i vatten. Enligt katolsk tro tar man emot den helige ande i dopet och konfirmationen, katolska teologer brukar beskriva andedopet inte som ett förnyat mottagnade av Anden, men som ett frigörande av den gåva man redan fått, så att personen mera fullt rör sig i och brukar den gåva somredan är given.

Karismatiska förnyelsen vill bidra till att denna gåva tas emot och brukas av varje döpt medlem i Kyrkan, det är inte en gåva som är förbehållen några få eller som utövas inom ramen för en specifik spiritualitet, den är en gåva som tillhör hela Kyrkan. Karismatiska förnyelsen bidrar till Pingstens kultur genom att fortsätta att förkunna dopet i den helige Ande, och enligt f Brieven har den karismatiskaförnyelsen som yttersta mål att avskaffa sig själv och uppgå i kyrkan som helhet. I samband med utsändningen vid avslutningsmötet uppmanade f Brieven alla att gå ut och vara ambassadörer för dopet i den helige Ande.

Konferensen var ekumenisk enligt Katolska kyrkans syn på ekumeniken. Charles Whiteheadfrån England höll ett seminarium där han redogjorde för Katolska kyrkans principiella syn på ekumenik utifrån Johannes paulus II´s encyklika Ut unum sint. Katolska kyrkan ärhelt överlåten åt ekumeniskt arbete, sade Charles Whitehead, och betraktar alla somgenom dopet är grundläggande inlemmade i kyrkan som bröder och systrar i Kristus, ocherkänner att även de kristna som inte delar Katolska kyrkans fulla gemenskap har mycketatt lära oss katoliker. Enligt Ut unum sint är katoliker förpliktigade att be, diskuteraoch samtala, studera och praktiskt samverka med andra kristna.

En sådan samverkan var i högsta grad denna konferens ett exempel på. Flera av talarnakom från andra samfund än Katolska kyrkan, vi samverkade med S:ta Clara kyrka och fick även låna lokaler från Frälsningsarméns citykår och Citykyrkan, och Livets ord i Uppsala hjälpte oss med tolkar och på flera andra sätt.

I sitt seminarium nämnde Charles Whitehead tio viktiga grundsatser rörande ekumeniskt samarbete. En viktig grund är att samarbetet bygger på ömsesidig respekt och att vi inte skall förlora vår egen samfundsidentitet. Det handlar om att vara hängivna åt själva uppgiften, att vara öppen för och respektera andra kristna, men exakt hur en framtida struturell enhet skall se ut är inte vår sak att förutsäga, det är en uppgift för den helige Ande som leder alla kristna mot samma gemensamma mål.

Konferensen fick en stor uppmärksamhet och publicitet i den kristna pressen med flera olika artiklar i bl.a. Världen idag och Dagen:

Dagen: reportage om konferensen allmäntintervju med Charles och Sue Whithead. Att bli uppfylld av den helige Ande handlar om Guds kärlek på djupet

Världen idag: Enhet på den helige Andes villkor, Karismatiska rörelsen en gåva till hela Kyrkan

Mer bakgrundsinformation och bildmaterial på konferenshemsidan

Previous Article Andens enhet i centrum under den Nordiska karismatiska konferensen
Next Article Dopet i den Helige Ande
Print
11994 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.