Kyrkans dagliga bön. 

Dagens läsningar och tideböner enl Katolska kyrkans liturgi. Tidebönerna följer psalmlista och antifoner enl. fastlagd fyraveckors-cykel. Att antifoner och böner stämmer överens med ordningen för fest- och helgondagar garanteras ej. Hänvisning till liturgiska böcker och [Katolska Liturgiska Nämnden]. 

[Helgon- och festdagar]

_______________________________________________

[Ordo]

[Dagens läsningar, Stockholms katolska stift]

[Divine office.org]

[Daily prayer, Popes worldwide prayer network]

[Lovsångshäfte]

 

1 2 3Next

Dagens läsningar i mässan:

fredag den 9/12

fredag vecka 2 advent,

Jes 48:17-19: Israels lydnad och lycka
Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig undervisning och leder dig den väg du skall gå. Om du ändå lydde mina bud! Då skulle din lycka bli som en flod, som havets vågor din framgång. Din avkomma skulle bli som sanden, dina ättlingar som sandkornen. Ditt namn skulle inte utplånas utan alltid stå inför mig.

---

Ps 1:
Lycklig den som inte följer de gudlösa,
inte går syndares väg
eller sitter bland hädare
utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.
Han är som ett träd
planterat nära vatten —
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa —
de liknar agnar som vinden för bort.
Herren är med på de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till intet.

---

Matt 11:16-19
Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:


lördag den 10/12

lördag vecka 2 advent,

Syr 48:1-4,9-11
Sedan framträdde Elia, den glödande profeten, vars ord flammade som en fackla. Han sände hungersnöd över folket och blev genom sin heliga iver mångas död. Med Herrens ord höll han himlen stängd, och tre gånger kallade han ner eld därifrån. Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk! Vem kan berömma sig av att vara din like?

Du fördes till himlen i en flammande stormby, i en vagn dragen av eldhästar. Du är bestämd för den tiden, står det skrivet, då du skall mildra vreden innan den blossar upp och vända faderns hjärta till hans son och återupprätta Jakobs stammar. Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva.

---

Ps 80:
Lyssna, Israels herde,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

---

Matt 17:10-13:
Lärjungarna frågade honom: ”Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.” Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 11/12

söndag vecka 3 advent, TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 35:1-6a, 10 Ps 146:7-10 Jak 5:7-10 Matt 11:2-11

Jes 35:1-6a, 10:
Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma.
Som en äng med liljor skall öknen blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libanons glans skall skänkas den,
Karmels och Sharons härlighet,
och folket får skåda Herrens glans,vår Guds härlighet.
Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda: "Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er."

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.

---

Ps 146:7-10:
Herren ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,

Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!

---

Jak 5:7-10:
Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn.
Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.

---

:att 11:2-11: Johannes döparens frågor och Jesu svar
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?”

Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?
Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen.
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.
Advent A

Bön:
Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i våra hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet Amen.


måndag den 12/12

måndag vecka 3 advent,

4 Mos 24:2-7,15-17a Ps 25:4-9 Matt 21:23-27

4 Mos 24:2-7, 15-17a:
När Bileam lyfte blicken såg han israeliterna lägrade stam vid stam. Då kom Guds ande över honom, och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Sköna är dina tält, Jakob,dina boningar, Israel!
De sträcker sig vida, som gröna dalar,
de liknar trädgårdar vid en flod,
aloeträd som Herren planterat,
cedrar som växer vid vatten.

Folkslag skall bäva för Israels makt,
hans arm skall betvinga många folk.
Hans kung skall bli större än Agag,
hans välde växa i makt och ära.

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Jag ser honom — men inte nu,
jag skådar honom — men inte nära.
En stjärna stiger fram ur Jakob,
en spira höjs i Israel.

---

Ps 25:
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

---

Matt 21:23-27: Frågan om Jesu fullmakt
När han hade kommit till templet och höll på att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?” Jesus svarade: ”Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?” De överlade med varandra: ”Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.” Därför svarade de: ”Vi vet inte.” Då sade Jesus till dem: ”I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.


Advent I

Bön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 13/12

tisdag vecka 3 advent,

Sef 3:1-2,9-13 Ps 34:2-3, 6-7, 17-19, 23 Matt 21:28-32

Sef 3:1-2, 9-13:Dom över Jerusalem
Ve den trotsiga, befläckade staden, förtryckets stad.
Den har inte lyssnat och inte tagit varning.
Den förtröstar inte på Herren
och tyr sig inte till sin Gud.

Då skall jag förvandla folken,
så att de alla talar med rena läppar,
åkallar Herrens namn
och tjänar honom skuldra vid skuldra.
Från andra sidan floderna i Kush
skall man frambära offer till mig.

Den dagen skall du slippa skammen
för alla synder du begått mot mig.
Då skall jag befria dig
från de stolta och högmodiga.
Du skall inte längre förhäva dig
här på mitt heliga berg.
Jag skall lämna kvar hos dig
en arm och ödmjuk skara.
Herrens namn skall bli deras tillflykt.
De som då är kvar av Israel
skall aldrig göra orätt
och aldrig uttala en lögn,
falska ord skall aldrig komma ur deras mun.
Den hjorden skall beta och vila tryggt
utan att skrämmas av någon.

---

Ps 34:
Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.
Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.

Herren inskrider mot dem som gör det onda,
han utplånar deras minne på jorden.
De rättfärdiga ropar, och Herren hör
och räddar dem ur all nöd.
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.

---

Matt 21:28-32: Liknelsen om de båda sönerna
”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.
Advent I

Bön:
Gud, vår Fader, du har i din son gjort oss till en ny skapelse. Håll din hand över detta ditt verk, så att vi, när han kommer, är rena från varje rest av den gamla människan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 14/12

onsdag vecka 3 advent,

Jes 45:5a,7-8,21b-25 Ps 85:9-14 Luk 7:19-23

Jes 45:5a,7-8,21b-25:
Jag är Herren, ingen annan finns,ingen är Gud utom jag.
Jag ger ljus och skapar mörker,jag bringar lycka och skapar ofärd.
Jag, Herren, gör allt detta.

Må det flöda från himlen därovan,
må rättfärdighet strömma ur molnen.
Må jorden öppna sig, räddningen spira
och rättfärdigheten slå ut i blom.
Jag, Herren, har skapat det.

Vem förutsade detta, berättade om det i förväg?
Det gjorde jag, Herren.
Det finns ingen annan Gud än jag,
ingen trofast Gud som hjälper utom jag.
Vänd er till mig, folk från hela jorden,
så skall ni bli hjälpta.
Jag är Gud, ingen annan finns.
Jag svär vid mig själv,
det jag säger är sant,
mitt ord står fast:
För mig skall alla böja knä,
alla skall svära mig trohet.
Blott hos Herren, skall det heta,
finns seger och styrka.
Alla som vänt sin vrede mot honom
skall komma till honom i skam.
Genom Herren skall alla Israels ättlingar vinna seger och ära.

---

Ps 85:
Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.

---

Luk 7:19-23:
Johannes kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Männen sökte upp Jesus och sade: ”Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan.” Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka, 22och han svarade: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt Kristi födelse bli vår läkedom i detta livet och ett löfte om det eviga. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 15/12

torsdag vecka 3 advent,

Jes 54:1-10 Ps 30:2, 4-6, 11-12a, 13b Luk 7:24-30

Jes 54:1-10:
Jubla, du ofruktsamma,
som aldrig har fått barn,
brist ut i jubelrop,
du som aldrig har fött!
Den övergivna skall få fler barn
än den gifta kvinnan,
säger Herren.

Gör mer plats åt ditt tält,
spänn ut dina tältdukar,
snåla inte,
gör linorna längre,
slå ner pluggarna stadigt.
Åt söder och norr skall du utbreda dig,
dina ättlingar skall fördriva de främmande folken
och bosätta sig i de övergivna städerna.

Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas,
blygs inte, du skall inte förödmjukas.
Nej, du skall glömma din ungdoms skam,
inte mer minnas änketidens smälek.
Ty din man är han som har skapat dig,
han vars namn är Herren Sebaot,
din befriare är Israels Helige,
han som kallas hela jordens Gud.

Herren kallar på dig,
övergivna och olyckliga kvinna.
Inte sviker man sin ungdoms hustru,
säger din Gud.
Ett kort ögonblick övergav jag dig,
men i stor kärlek tar jag dig åter.

Jag dolde mitt ansikte för dig
i häftig vrede ett ögonblick,
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,
säger din befriare, Herren.
Det är som på Noas tid,
då jag svor att Noas flod
aldrig mer skulle dränka jorden.
Så svär jag nu att inte mer vredgas
och inte mer rasa mot dig.

Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

---

Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b:
Jag vill upphöja dig, Herre,+
ty du har dragit mig ur djupet,
du har inte låtit mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn.
Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt,
men om morgonen kommer jubel.

Herre, hör, och var mig nådig,
Herre, var min hjälpare.
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

---

Luk 7:24-30
När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om honom: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, dem hittar ni i palatsen.
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Jag säger er: ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han.

Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt - de lät döpa sig med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem - de lät inte döpa sig av honom.

____
Advent I

Bön:
Herre, se till oss, dina ovärdiga tjänare, som bedrövas av vår egen skuld, och ge oss genom Jesu ankomst glädje och förnyat mod. Genom honom, din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 16/12

fredag vecka 3 advent,

Jes 56:1-3a, 6-8 Ps 67:2–3, 5, 7–8 Joh 5:33-36

Jes 56:1–3a, 6–8
Så säger Herren:
Ge akt på vad rätt är,
och öva rättfärdighet,
ty min frälsning kommer snart,
och snart blir min rättfärdighet uppenbarad.
Säll är den människa som gör detta,
den människoson som står fast vid det,
den som håller sabbaten,
så att han inte ohelgar den,
och den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Främlingen som har slutit sig till Herren må inte säga så:
"Säkert skall Herren skilja mig från sitt folk."
Och främlingarna som har slutit sig till Herren,
för att tjäna honom och för att älska Herrens namn
och så vara hans tjänare,
alla som håller sabbaten,
så att de inte ohelgar den,
och som står fast vid mitt förbund,
dem skall jag låta komma till mitt heliga berg
och ge dem glädje i mitt bönehus,
och deras brännoffer och slaktoffer
skall vara mig välbehagliga på mitt altare.
Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.

Så säger Herren, Herren,
han som församlar de fördrivna av Israel:
Jag skall församla ännu flera till honom,
utöver dem som redan är församlade till honom.

---

Ps 67:2–3, 5, 7–8:
Gud vare oss nådig och välsigne oss,
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg,
bland alla hedningar hans frälsning.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,
ty du dömer folken rätt,
och du leder folkslagen på jorden.

Jorden har givit sin gröda.
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.
Må Gud välsigna oss
och alla jordens ändar frukta honom.

---

Joh 5:33–36: Vid den tiden sade Jesus till judarna: "Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig."

____
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, vårt hjärta längtar efter att din Son skall komma med alla sina heliga. Låt din nåd gå före oss och följa oss efter, så att vi blir hjälpta genom detta livet till det eviga. Genom Jesus Kristus, vår Herre...


lördag den 17/12

lördag vecka 3 advent,

Jer 23:5-8 Ps 372 Matt 1:18-24

Höga V 2:8–14:
Hör, där är min vän!
Ja, där kommer han,
springande över bergen,
hoppande fram på höjderna.
Lik en gasell är min vän eller lik en ung hjort.
Se, nu står han där bakom vår vägg,
han blickar in genom fönstret, han skådar genom gallret.

Min vän börjar tala, han säger till mig:
Stå upp, min älskade, du min sköna, och kom hitut.
Ty se, vintern är förbi,
regntiden är förliden och har gått sin kos.
Blommorna visar sig på marken,
tiden har kommit, då vinträden skärs,
och turturduvan låter höra sin röst i vårt land.

Fikonträdets frukter börjar mogna,
vinträden står redan i blom, de sprider sin doft.
Stå upp, min älskade, min sköna, och kom hitut.
Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle,
låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst,
ty din röst är så ljuv, och ditt ansikte är så vackert.

----

Ps 33:2–3, 11–12, 20–21:
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa.
Sjung en ny sång till hans ära,
spela skönt med jubelklang.

Herrens råd består för evigt,
hans planer från släkte till släkte.
Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel.

Vår själ väntar efter Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
I honom gläder sig vårt hjärta,
vi förtröstar på hans heliga namn.

----

Luk 1:39–45:
Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst:

"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."


Advent I

Bön:
Gud, du uppenbarade din härlighet för världen när Jungfrun fick föda din Son. Låt oss i fullkomlig tro och med hela vårt hjärta vörda hans födelses förunderliga mysterium. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 18/12

söndag vecka 4 advent, FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 7:10-14 Ps 24:1-6 Rom 1:1-7 Matt 1:18-24

Jes 7:10-14:
Herren sade till Achas: "Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden."
Men Achas svarade: "Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov."
Då sade Jesaja: "Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, 'Gud med oss'.

---

Ps 24:1-6:
Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

---

Rom 1:1-7
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.
Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

---

Matt 1:18-24
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”

Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).

När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Advent A

Bön:

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap har fått veta att din Son har blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom honom, Jesus Kristus, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


1 2 3Next