1 2Next

6/12
S:t Nicolaus av Myra, biskop (+ c. 350)

dagens helgon

Biskop i Myra, nuvarande Turkiet. Död omkring 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.


7/12
S Ambrosius (+ 397), biskop och kyrkolärare

dagens helgon

Född c:a 340 i Trier, fadern var hög romersk ämbetsman. Ambrosius påbörjade ämbetsmannakarriär i Rom och blev guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han inte ännu var döpt. Han biskopsvigdes 8 dagar efter sitt dop. Han blev en av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus vittnar om vad hans predikningar betydde.


8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

dagens helgon

Dagen är vald i konsekvens med Marias födelse 8 sept och firades i det Heliga landet och introducerades av pilgrimer i England på 1000-talet. Firandet nådde Norden på 1300-talet. Sedan Pius XII år 1854 fastslagit den katolska tron att jungfru Maria för Kristi döds skull bevarats ren från all synd alltifrån sin tillblivelse kallades högtiden tidigare "Marias obefläckade avlelse". Det nuvarande svenska namnet förklarar tydligare högtidens innebörd.


1 Mos 3:9-15
HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom:
"Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."

Då sade HERREN Gud till ormen:
"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud* och du skall hugga honom i hälen."

---

Ef 1:3-6,11-12
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

---

Luk 1:26-38: Budskapet till Maria om Jesu födelse
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.

Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."

Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.

Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud."
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

1 Mos 3:9-15,20 Ps 98:1-4 Ef 1:3-6,11-12 Luk 1:26-38


9/12
s Juan Diego (+ 1548)

dagens helgon


11/12
S Damasus I (+749) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Kom från Spanien, var präst i Rom och valdes till påve år 366 under en för kyrkan svår tid. Han samlade flera synoder i Rom för att bekämpa olika villoläror och vördade särskilt minnet av martyrerna. Den romerska kanonbönen torde härstamma från hans tid, och han gav Hieronymos i uppdrag att göra en samlad bibelöversättning till latin.

Herre, den helige påven Damasus vördade och älskade dina martyrer. Låt också oss hålla dessa dina vittnen i levande och kärleksfullt minne. Genom din Son Jesus Kristus vår herre och Gud som med dig Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


12/12
Vår fru av Guadalupe (1531)

dagens helgon

Viktig fest i Latinamerika, särskilt Mexiko där miljontals firar denna fest.


13/12
S Lucia (+ 0mkr 304) jungfru och martyr

dagens helgon

Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hon finns i den romerska kanonbönen. En del av de svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet. Hyllandet av "Lucia" med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga kristet färgade julspel.

Herre, låt oss känna hjälp och ljus i mörkret av den heliga Lucias förbön idag när vi firar hennes himmelska födelsedag i hoppet om att själva en gång få dela hennes ära. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dit Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


14/12
S Johannes av Korset (+ 1591), präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Spanien 1542. tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Känd som en av kyrkans allra största mystiker. Han skrev också poesi. Dog 1591.

Fader, i den helige prästen Johannes visade du vad det vill säga att förneka sig själv och älska korset. Lär oss att leva som han, så att vi sedan får skåda din eviga härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


21/12
S. Peter Canisius (+1597) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i nuvarande Nederländerna 1521, studerade i Köln och inträdde i jesuitorden. Han deltog som påvlig teolog vid det Tridentinska konciliet. Verkade som föreståndare inom jesuiternas tyska ordensprovins och befäste energiskt den katolska tron ("motreformationen"), inte minst genom skrifter, bland vilka en katekes är mest känd. Dog 1597


23/12
S Johannes av Kety (+1473)

dagens helgon

Född i Kety i stiftet Krakow 1390. Berömd för sin förkunnelse och för sitt outtröttliga arbete bland nödlidande. Polskt nationalhelgon, helgonförklarad 1767. Död julafton 1473.


1 2Next