Kyrkans dagliga bön. 

Dagens läsningar och tideböner enl Katolska kyrkans liturgi. Tidebönerna följer psalmlista och antifoner enl. fastlagd fyraveckors-cykel. Att antifoner och böner stämmer överens med ordningen för fest- och helgondagar garanteras ej. Hänvisning till liturgiska böcker och [Katolska Liturgiska Nämnden]. 

[Helgondagar]

_______________________________________________

[Dagens läsningar, Stockholms katolska stift]

[Dayly prayer, Popes worldwide prayer network]

[Lovsångshäfte]

 

1 2 3Next

Dagens läsningar i mässan:

söndag den 5/12

söndag vecka 2 advent, ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Bar 5:1-9 Ps 126 Fil 1:3-6,8-11 Luk 3:1-6

Bar 5:1–9:
Klä av dig din sorgdräkt, Jerusalem, den som du bär i ditt elände, och klä dig för evigt i Guds härlighets prakt. Ta på dig rättfärdigheten från Gud som en kappa och sätt den Eviges härlighet som en turban på ditt huvud, ty Gud skall låta alla länder under himlen se din glans. För evigt skall du få ditt namn av Gud: "Fred genom rättfärdighet, härlighet genom gudsfruktan." Res dig, Jerusalem, ställ dig på höjden, lyft blicken mot öster och se dina barn komma från väster och öster, samlade på den Heliges bud, jublande över att Gud har tänkt på dem.

De lämnade dig till fots, bortdrivna av fiender, men när Gud för dem tillbaka skall de bäras in i triumf som på en kungatron. Ty Gud har befallt att alla höga berg skall sänkas, de eviga höjderna skall sänkas och klyftorna skall fyllas, så att marken blir slät och Israel kan gå fram i skyddet av Guds härlighet. Och på Guds befallning skall skogarna och alla doftande träd ge skugga åt Israel. Med sin härlighets ljus skall Gud leda ett jublande Israel, som lever i barmhärtighet och rättfärdighet från honom.

---

Psalm 126
När HERREN gjorde slut på Sions fångenskap,
då var vi som drömmande.
Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel.
Då sade man bland hednafolken: "HERREN har gjort stora ting med dem."
Ja, HERREN har gjort stora ting med oss,
och vi är glada.

HERRE, låt våra fångar komma åter
liksom strömmarna i Negev.
De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Gråtande går de ut och bär sitt utsäde.
Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.

Fil 1:3-6; 8-11
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Luk 3:1-6:
Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:

En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas. Krokiga stigar skall rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning.
Advent C

Bön:
Allsmäktige och barmhärtiger Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 6/12

måndag vecka 2 advent,

Jes 35:1-10 Ps 85:9-14 Luk 5:17-26

Jes 35:1-10
Öknen och ödemarken skall glädja sig,
hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den,
Karmels och Sarons prakt. De skall få se HERRENS härlighet,vår Guds majestät.
Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.
Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!"
Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud.
Han kommer själv och frälsar er.

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.
Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu.
En banad väg, en vandringsled, skall gå där,
och den skall kallas "den heliga vägen".
Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.
De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit.
De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den.
HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden.
Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

---

Ps 85:9-14
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar.
Han talar frid till sitt folk och sina fromma,
må de inte vända åter till dårskap.
Hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
för att härlighet skall bo i vårt land.
Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.
Sanning skall växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen.
HERREN skall ge oss det som är gott, vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg.

---

Luk 5: 17-26: Jesus förlåter synder
En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder."

De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!" Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."
Advent II

Bön:
Herre, låt vår bön stiga upp inför dig som ett välbehagligt offer, och låt oss, renade till ande, själ och kropp, möta din Son i människoblivandets mysterium. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 7/12

tisdag vecka 2 advent,

Jes 40:1-11 Ps 96:1-3, 10ac, 11-13 Matt 18:12-14

Jes 40:1–11:
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

Hör, man ropar: Bered väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas, vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bli slät mark. Herrens härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat.

Hör, någon talar: "Predika!", och en annan svarar: "Vad skall jag predika?"

Allt kött är gräs, och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när Herrens andedräkt blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen.

Stig upp på ett högt berg,
Sion, du glädjens budbärarinna.
Häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, du glädjens budbärarinna.
Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:
"Se där är er Gud!"

Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,
och hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
och hans segerbyte går framför honom.

Han för sin hjord i bet som en herde,
han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,
och sakta för han moderfåren fram.

---

Ps 96:1-3, 10ac, 11–13:
Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning.

Förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.
Säg bland hedningarna: "Herren är nu konung!
Med rättvisa dömer han folken."

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

---

Matt 18:12–14:
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad."

____
Advent II

Bön:
Gud, vår Fader du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 8/12

onsdag vecka 2 advent,

Jes 40:25-31 Ps 103 Matt 11:28-30

Jes 40: 25-31
Vid vem vill ni då likna mig så att jag skulle vara som han? säger den Helige. Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar, han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir.

Hur kan du då säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: ”Min väg är fördold för Herren, och min rätt är försvunnen för min Gud”? Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han blir ej trött och utmattas inte, hans förstånd är outrannsakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla, men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

---

Ps 103: Guds kärlek
Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.
Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort,
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet.
Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
Han handlar inte med oss efter våra synder, och vedergäller oss inte efter våra missgärningar.
Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker på att vi är stoft.

En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet inte mer av det.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom,
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.
Herren har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar, som uträttar hans befallning,
så snart ni hör ljudet av hans befallning.
Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare, som uträttar hans vilja.
Lova Herren, ni alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova Herren.

---

Matt 11:28-30: Den lätta bördan
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”


Advent II

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 9/12

torsdag vecka 2 advent,

Jes 41:13-20 Ps 145:1, 9-13b Matt 11:11-15

Jes 41:13-20:
Jag är Herren, din Gud,jag tar dig vid handen
och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Var inte rädd, Jakob, lilla kryp,Israel, du stackars mask.
Jag hjälper dig, säger Herren, Israels Helige är din befriare.
Jag gör dig till en skarpeggad trösksläde, en ny med vassa taggar.
Du skall tröska bergen till stoft, höjderna till agnar.
Du skall vanna dem, vinden skall ta dem, en stormvind skall skingra dem.
Men du skall glädjas över Herren, över Israels Helige får du jubla.

De fattiga och svaga söker vatten — förgäves. Tungan torkar av törst.
Jag, Herren, hör deras bön, Israels Gud sviker dem inte.
Floder skall rinna fram på kala höjder, källor springa upp på slätten.
Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser.
Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten och vildoliv,
jag sätter cypresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer.

Så skall alla se och veta, besinna och förstå,,
att Herrens hand har utfört detta, att Israels Helige skapat det.

---

Ps 145:
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.
Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft,
så att alla lär känna din makt,
ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.
Gud håller sina löften,

---

Matt 11:11-15:
Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent II

Bön:
Väck, Herre, våra hjärtan, så att vi jämnar vägen för din Son och genom hans ankomst till denna vår värld blir villiga och värdiga att tjäna dig. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 10/12

fredag vecka 2 advent,

Jes 48:17-19 Ps 1:1-4, 6 Matt 11:16-19

Jes 48:17-19: Israels lydnad och lycka
Så säger Herren, din befriare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig undervisning och leder dig den väg du skall gå. Om du ändå lydde mina bud! Då skulle din lycka bli som en flod, som havets vågor din framgång. Din avkomma skulle bli som sanden, dina ättlingar som sandkornen. Ditt namn skulle inte utplånas utan alltid stå inför mig.

---

Ps 1:
Lycklig den som inte följer de gudlösa,
inte går syndares väg
eller sitter bland hädare
utan har sin lust i Herrens lag
och läser den dag och natt.
Han är som ett träd
planterat nära vatten —
det bär sin frukt i rätt tid,
aldrig vissnar bladen.
Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa —
de liknar agnar som vinden för bort.
Herren är med på de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till intet.

---

Matt 11:16-19
Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent II

Bön:


lördag den 11/12

lördag vecka 2 advent,

Syr 48:1-4, 9-11 Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19 Matt 17:10-13

Syr 48:1-4,9-11
Sedan framträdde Elia, den glödande profeten, vars ord flammade som en fackla. Han sände hungersnöd över folket och blev genom sin heliga iver mångas död. Med Herrens ord höll han himlen stängd, och tre gånger kallade han ner eld därifrån. Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk! Vem kan berömma sig av att vara din like?

Du fördes till himlen i en flammande stormby, i en vagn dragen av eldhästar. Du är bestämd för den tiden, står det skrivet, då du skall mildra vreden innan den blossar upp och vända faderns hjärta till hans son och återupprätta Jakobs stammar. Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva.

---

Ps 80:
Lyssna, Israels herde,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

---

Matt 17:10-13:
Lärjungarna frågade honom: ”Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.” Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 12/12

söndag vecka 3 advent, TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Sef 3:14-7 psalm: Jes 12:2-3,4bcd,5-6 Fil 4:4-7 Luk3:10-18

Sef 3:14-17: Löften till Sion
Jubla, dotter Sion,
ropa ut din glädje, Israel!
Gläd dig, dotter Jerusalem,
fröjda dig av hela ditt hjärta!
Herren har upphävt domen över dig
och undanröjt dina fiender.
Herren, Israels konung, bor hos dig.
Du har ingenting mer att frukta.

Den dagen skall Jerusalem få höra:
”Sion, var inte rädd,
låt inte händerna sjunka i missmod.
Herren, din Gud, bor hos dig,
hjälten och räddaren.
Han jublar av glädje över dig
i sin översvallande kärlek.”
Högt skall de fröjda sig över dig,

---

Resp.psalm: Jes 12:2-6
Gud är min räddning,
jag är trygg och utan fruktan.
Min kraft och mitt värn är Herren,
han räddade mig.
Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.

Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk,
förkunna hans upphöjda namn!
Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,
gör dem kända över hela jorden!
Höj jubelrop,
ni som bor på Sion,
ty stor är han mitt ibland er,
Israels Helige.

---

Fil 4:4-7: Gläd er i Herren
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

---

Luk 3:10-18:
Folket frågade honom: "Vad skall vi göra?" Han svarade: "Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt."

Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" Han svarade: "Driv inte in mer än vad som är fastställt."

Och när det kom soldater och frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" sade han till dem: "Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold."

Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar."

På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Advent C

Bön:
Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i våra hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet Amen.


måndag den 13/12

måndag vecka 3 advent,

4 Mos 24:2-7,15-17a Ps 25:4-9 Matt 21:23-27

4 Mos 24:2-7, 15-17a:
När Bileam lyfte blicken såg han israeliterna lägrade stam vid stam. Då kom Guds ande över honom, och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Sköna är dina tält, Jakob,dina boningar, Israel!
De sträcker sig vida, som gröna dalar,
de liknar trädgårdar vid en flod,
aloeträd som Herren planterat,
cedrar som växer vid vatten.

Folkslag skall bäva för Israels makt,
hans arm skall betvinga många folk.
Hans kung skall bli större än Agag,
hans välde växa i makt och ära.

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Jag ser honom — men inte nu,
jag skådar honom — men inte nära.
En stjärna stiger fram ur Jakob,
en spira höjs i Israel.

---

Ps 25:
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

---

Matt 21:23-27: Frågan om Jesu fullmakt
När han hade kommit till templet och höll på att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?” Jesus svarade: ”Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?” De överlade med varandra: ”Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.” Därför svarade de: ”Vi vet inte.” Då sade Jesus till dem: ”I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.


Advent II

Bön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 14/12

tisdag vecka 3 advent,

Sef 3:1-2,9-13 Ps 34:2-3, 6-7, 17-19, 23 Matt 21:28-32

Sef 3:1-2, 9-13:Dom över Jerusalem
Ve den trotsiga, befläckade staden, förtryckets stad.
Den har inte lyssnat och inte tagit varning.
Den förtröstar inte på Herren
och tyr sig inte till sin Gud.

Då skall jag förvandla folken,
så att de alla talar med rena läppar,
åkallar Herrens namn
och tjänar honom skuldra vid skuldra.
Från andra sidan floderna i Kush
skall man frambära offer till mig.

Den dagen skall du slippa skammen
för alla synder du begått mot mig.
Då skall jag befria dig
från de stolta och högmodiga.
Du skall inte längre förhäva dig
här på mitt heliga berg.
Jag skall lämna kvar hos dig
en arm och ödmjuk skara.
Herrens namn skall bli deras tillflykt.
De som då är kvar av Israel
skall aldrig göra orätt
och aldrig uttala en lögn,
falska ord skall aldrig komma ur deras mun.
Den hjorden skall beta och vila tryggt
utan att skrämmas av någon.

---

Ps 34:
Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.
Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.

Herren inskrider mot dem som gör det onda,
han utplånar deras minne på jorden.
De rättfärdiga ropar, och Herren hör
och räddar dem ur all nöd.
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.

---

Matt 21:28-32: Liknelsen om de båda sönerna
”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.
Advent II

Bön:
Gud, vår Fader, du har i din son gjort oss till en ny skapelse. Håll din hand över detta ditt verk, så att vi, när han kommer, är rena från varje rest av den gamla människan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


1 2 3Next