Kyrkans dagliga bön. 

Dagens läsningar och tideböner enl Katolska kyrkans liturgi. Tidebönerna följer psalmlista och antifoner enl. fastlagd fyraveckors-cykel. Att antifoner och böner stämmer överens med ordningen för fest- och helgondagar garanteras ej. Hänvisning till liturgiska böcker och [Katolska Liturgiska Nämnden]. 

____________________________________________

Dagens helgon:

Dagens läsningar i mässan:

måndag den 26/2

måndag vecka 2 fastan,

Dan 9:4b-10 Ps 79 Luk 6:36-38

Dan 9:4b-10:
Ack, Herre, store och förfärande Gud, du som troget håller fast vid förbundet med dem som älskar dig och håller dina bud!
Vi har syndat och handlat orätt, vi har dragit skuld över oss och trotsat dig, vi har vänt oss bort från dina bud och lagar.
Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som har talat i ditt namn till våra kungar, hövdingar och fäder och till allt folket i landet.

Du, Herre, är rättfärdig, men vi står denna dag med skam: vi män av Juda och Jerusalems invånare, alla israeliter, när och fjärran, i alla länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig.
Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi som har syndat mot dig.
Herre, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande. Vi är upproriska mot dig, vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gav oss genom dina tjänare profeterna.

---

Luk 6:36-38:
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.
Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Fastan II

Bön:
Herre, vår Gud, till läkedom för själen har du befallt oss att tukta kroppen. Skänk oss din nåd, så att vi aldrig sviker dig utan vänder om av hjärtat och gör vad din kärlek bjuder. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 27/2

tisdag vecka 2 fastan,

Jes 1:10,16-20 Ps 50 Matt 23:1-12

Jes 1:10, 16-20:
Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar!
Hör vad vår Gud har att säga,gomorrafolk!
Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda och lär er göra det goda.
Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte.
För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.

Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.
När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö?
När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?
Om ni villigt lyder mig skall ni få njuta det goda i landet
, men om ni trotsar och vägrar skall ni bli svärdets byte.
Herren har talat.

---

Matt 23:1-12:
Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat.
De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor.

Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.
Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.
Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus.

Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
Fastan II

Bön:
Herre, skydda och stärk din kyrka med evig nåd, hjälp henne i hennes frestelser, och led henne på dina vägar, ty utan dig kan inget mänskligt verk bestå. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 28/2

onsdag vecka 2 fastan,

Jer 18:18-20 Ps 31 Matt 20:17-28

Jer 18:18-20:
De sade: "Vi måste tänka ut ett sätt att komma åt Jeremia. Vi får ändå vägledning från prästerna, råd från de visa, gudsord från profeterna. Vi smutskastar honom, så behöver vi inte bry oss om vad han säger."

Lyssna till mig, Herre,
och hör vad mina motståndare säger.
Skall gott lönas med ont?
De har grävt en grop åt mig.
Tänk på hur jag stod inför dig
och vädjade för dem
och bad dig vända din vrede från dem.

---

Matt 20:17-28:
Under vandringen upp mot Jerusalem samlade Jesus de tolv lärjungarna omkring sig och sade till dem på vägen:
"Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna för att han skall hånas och pryglas och bli korsfäst, och på den tredje dagen skall han uppstå."

Sedan kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade:
"Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster."
Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?"
De svarade: "Ja, det kan vi."
Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader."

När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."
Fastan II

Bön:
Bevbara, Herre, dina tjänare, och fostra oss till goda gärningar. Ge oss din tröst och ditt beskydd i detta liv, och låt oss ej gå miste om det eviga. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 29/2

torsdag vecka 2 fastan,

Jer 17:5-10 Ps 1 Luk 16:19-31

Jer 17:5-10:
Så säger Herren: Förbannad den man som sätter sin lit till människor,
som stöder sig på mänsklig kraft
och vänder sig bort från Herren.
Han blir som en buske i ödemarken
och får aldrig se det goda komma.
Han skall leva i förbrända trakter,
på saltjord där ingen kan bo.

Välsignad den man som sätter sin lit till Herren,
som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan,
bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år,
upphör inte att bära frukt.

Hjärtat är bedrägligast av allt,
det är oförbätterligt - vem kan förstå det?
Jag, Herren, rannsakar hjärtat och prövar njurarna
och lönar var och en för vad han gjort,
så som hans gärningar förtjänar.

---

Luk 16:19-31:
Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår.

Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida.
Då ropade han: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.'
Men Abraham svarade: 'Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.'
Mannen sade: 'Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.'
Abraham sade: 'De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.' Mannen svarade: 'Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.'
Men Abraham sade: 'Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.'"

Fastan II

Bön:
Fader i himlen, du älskar hjärtats renhet och skänker den åter på nytt. Tänd Andens glöd i oss, så att vi står fasta i tron och blir rika på goda gärningar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.