Kyrkans dagliga bön. 

Dagens läsningar och tideböner enl Katolska kyrkans liturgi. Tidebönerna följer psalmlista och antifoner enl. fastlagd fyraveckors-cykel. Att antifoner och böner stämmer överens med ordningen för fest- och helgondagar garanteras ej. Hänvisning till liturgiska böcker och [Katolska Liturgiska Nämnden]. 

____________________________________________

Dagens helgon:

_________________________________

[Ordo]

[Dagens läsningar, Stockholms katolska stift]

[Divine office.org]

[Daily prayer, Popes worldwide prayer network]

[Lovsångshäfte]

[Rosenkransbönen]

 

Bön att be med hela kyrkan varje dag inför biskopssynoden i oktober:

---
Här står vi inför dig, helige Ande,
samlade i ditt namn.
Du är vår enda vägvisare –
ta din boning i våra hjärtan.
Lär oss vägen vi skall gå
och visa oss hur vi kan följa den.
Vi är svaga och syndiga –
tillåt inte att vi skapar osäkerhet
om vad som är sant och rätt.
Låt inte okunnighet leda oss på avvägar
eller partiskhet påverka vårt handlande.
Låt oss finna vår enhet i dig,
så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet
och inte viker av från sanningens väg.
Om allt detta ber vi dig,
du som verkar alltid och överallt
i enhet med Fadern och Sonen,
i evigheters evighet. Amen.

---

 

Dagens läsningar i mässan:

lördag den 23/9

lördag vecka 24 under året,

1 Tim 6:13-16 Ps 100:2-5 Luk 8:4-15

1 Tim 6:13-16:
Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen - håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

---

Ps 100:2-5:
Tjäna Herren med glädje,
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans,
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse,
kom till hans förgårdar med lovsång.
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd,
från släkte till släkte hans trofasthet.

---

Luk 8:4-15:
När mycket folk samlades och man drog ut till Jesus från de olika städerna sade han i en liknelse:

"En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det.
En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta.
En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det.
Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd." Sedan ropade han: "Hör, du som har öron att höra med."

Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade: "Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte skall se, fast de ser, och inte förstå, fast de hör.

Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte skall tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.

____
Under året I

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 24/9

söndag vecka 25 under året,

Jes 55:6-9 Ps 145:2-3, 8-9, 17-18 Fil 1:20c-24, 27a Matt 20:1-16


Jes 55:6-9:
Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.

Må den gudlöse överge sin väg,
den ondskefulle sina planer.
Må han vända om till Herren,
så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud,
som alltid vill förlåta.

Mina planer är inte era planer
och era vägar inte mina vägar,
säger Herren.
Liksom himlen är högt över jorden,
så är mina vägar högt över era vägar,
mina planer högt över era planer.

---

Ps 145:2-3, 8-9, 17-18:
Dag efter dag vill jag prisa dig,
nu och för evigt sjunga ditt lov.
Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.pr> Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,
kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar,
alla som av hjärtat ropar till honom.

---

Fil 1:20c-24, 27a:
Vare sig kroppen skall leva eller dö är livet Kristus och döden en vinning - såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja.

Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium.

---

Matt 20:1-16: Vingårdsarbetarnas lön
Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’

På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var.

När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

____
Under året A

Bön:

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 25/9

måndag vecka 25 under året,

Esra 1:1-6 Ps 126:1-6 Luk 8:16-18

Esr 1:1-6:
Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren - för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas - Kyros tanken att sända ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt:

"Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig till Jerusalem i Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar av hans folk skall få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De skall få silver och guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem."

Överhuvudena för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna, alla som fått Guds ingivelse, gjorde sig nu redo att ge sig i väg för att bygga Herrens hus i Jerusalem. Och alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, med gods och boskap och dyrbarheter, förutom de frivilliga gåvorna.

---

Ps 126:
När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.

Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.

Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

---

Luk 8:16-18:
Vid den tiden sade Jesus: "Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset.

Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har."

____
Under året I

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 26/9

tisdag vecka 25 under året,

Esra 6:7-8,12b,14-20 Ps 122:1-5 Luk 8:19-21

Esr 6:7-8, 12b, 14-20:
"Låt arbetet på detta Guds hus fortgå ostört, och låt judarnas ståthållare och judarnas äldste bygga upp templet på dess gamla plats.

Och härmed ger jag befallning om hur ni skall samarbeta med judarnas äldste vid byggandet av templet: deras utgifter skall sorgfälligt betalas med kronans skatteintäkter från provinsen Väster om Eufrat, så att arbetet inte hindras. Jag, Dareios, har själv givit befallningen, må den utföras med största sorgfällighet!"

Och judarnas äldste byggde framgångsrikt vidare, sporrade av vad profeten Haggaj och Sakarja, Iddos son, förkunnade. Byggnaden fullbordades så som Israels Gud hade befallt och så som Kyros och Dareios och perserkungen Artaxerxes hade befallt.
Huset stod färdigt på den tredje dagen i månaden adar, under kung Dareios sjätte regeringsår. Israeliterna - prästerna och leviterna och de övriga som hade återvänt från fångenskapen - invigde Guds hus med en glädjefest.

Vid denna invigning offrade de 100 tjurar, 200 baggar, 400 lamm och till syndoffer för hela Israel 12 bockar, motsvarande antalet av Israels stammar. De insatte prästerna enligt deras ordningar och leviterna enligt deras avdelningar till att göra tjänst i Guds hus i Jerusalem, som det är föreskrivet i Moses bok. De som hade återvänt firade påsk den fjortonde dagen i första månaden, ty prästerna och leviterna hade då allesammans renat sig. De övriga som återvänt hade inte renat sig, men leviterna var nu alla rena. De slaktade påsklammet för dem som hade återvänt från fångenskapen, för sina bröder prästerna och för sig själva.

---

Ps 122:1-5:
Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Nu står vi i dina portar, Jerusalem.
Jerusalem, du välbyggda stad,
där husen står tätt tillsammans!
Dit går stammarna upp,
Herrens stammar.
Det är en plikt för Israel
att prisa Herrens namn.

Där finns domarsäten,
troner för Davids ätt.

---

Luk 8:19-21:
Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig."
Men han svarade: "Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det."

____
Under året I

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 27/9

onsdag vecka 25 under året,

Esr 9:5-9 Tob 13:2,4, 6-8 Luk 9:1-6

Esr 9:5–9:
Vid tiden för aftonoffret steg jag, Esra, upp från min bedrövelse och rev sönder min livrock och min kåpa. Därefter föll jag ned på mina knän och räckte ut mina händer till Herren, min Gud, och sade:

"Min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud, ty våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är stor ända upp till himmelen. Från våra fäders dagar ända till denna dag har vi stått i stor skuld, och genom våra missgärningar har vi, med våra kungar och präster, lämnats i främmande kungars hand och har drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam, så som det sker med oss än i dag. Men nu har ett litet ögonblick nåd bevisats oss från Herren, vår Gud, så att han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats, för att han, vår Gud, så skulle låta ljus gå upp för våra ögon och ge oss något litet andrum i vår träldom. Ty trälar är vi, men i vår träldom har vår Gud inte övergett oss, utan han har låtit oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de har gett oss andrum till att återupprätta vår Guds hus och bygga upp dess ruiner och bereda oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem."

---

Tob 13:2,4,6–8:
  Herren slår men förbarmar sig också,
han för oss till dödsriket längst ner i jorden,
han för oss också upp ur förintelsen.
Ingen kan undfly hans hand.

  Där visade han er sin storhet.
Lovsjung honom inför alla människor,
ty han är vår herre,
han är vår Gud, han är vår fader,
han är Gud i all evighet.

  Se vad han har gjort för er
och tacka honom med hög röst,
prisa rättfärdighetens herre
och lovsjung evighetens konung.

  Jag tackar honom i min fångenskaps land,
jag visar det syndiga folket hans kraft och storhet.
Vänd om, ni syndare, lev rättfärdigt inför honom
– kanske skall han visa er kärlek och barmhärtighet.

---

   Luk 9:1–6
  Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem:

"Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem."

Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.

________
Under året I

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 28/9

torsdag vecka 25 under året,

Hagg 1:1-8 Ps 149:1-6a, 9b Luk 9:7-9

Hagg 1:1-8:
Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj:
Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner?

Nu säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det!

Ni sår mycket men skördar litet.
Ni äter utan att bli mätta.
Ni dricker utan att bli glada.
Ni klär er utan att bli varma.
Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål.

Så säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det! Gå upp i bergen och skaffa virke, bygg upp mitt hus! Då skall jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren.

---

Ps 149:1-6a, 9b:
Halleluja!
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions folk skall jubla över sin konung.

Med dans skall de prisa hans namn,
till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.
Ty Herren älskar sitt folk
och skänker de maktlösa seger.

I triumf skall de trogna jubla
och höja glädjerop om natten.
Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,
Det är en ära för alla hans trogna.

---

Luk 9:7-9:
Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda, några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått.
Herodes sade: "Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?" Och han försökte få träffa honom.

____
Under året I

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 29/9

fredag vecka 25 under året,

Hagg 2:1b-10 Ps 43:1-4 Luk 9:18-22

Hagg 2:1-10:
Under kung Dareios andra regeringsår, på tjugoförsta dagen i sjunde månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj:

Fråga ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och den rest som finns kvar av folket: Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? Fatta mod, Serubbabel! säger Herren. Mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Mod, allt folk i landet! säger Herren. Till verket! Jag är med er, säger Herren Sebaot - det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten - och min ande finns hos er. Var inte rädda.Ty så säger Herren Sebaot:

Inom kort, mycket snart,
skall jag skaka himmel och jord,
hav och land.
Jag skall skaka om alla folk,
de skall komma hit med sina dyrbarheter,
jag skall skänka härlighet åt detta hus,
säger Herren Sebaot.

Mitt är silvret, mitt är guldet.
Så talar Herren Sebaot.
Härligheten hos detta hus
skall bli större än den förut var,
säger Herren Sebaot.
På denna plats
skall jag ge er fred och välgång.
Så talar Herren Sebaot.

---

Ps 43:1-4:
Skaffa mig rätt, o Gud,
ta dig an min sak!
Rädda mig från ett trolöst folk,
från falska, fördärvade människor!
Du är min Gud, min tillflykt.
Varför har du stött bort mig?
Varför måste jag gå sörjande,
plågad av fiender?

Sänd ditt ljus och din sanning!
Låt dem leda mig,
låt dem föra mig till ditt heliga berg
och till din boning,
så att jag får komma till Guds altare,
till Gud, min glädje och fröjd,
och tacka dig till lyrans klang,
Gud, min Gud.

---

Luk 9:18-22:
En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?" De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." -
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."

Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen."

____
Under året I

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 30/9

lördag vecka 25 under året,

Sak 2:1-5, 10-11a Psalm: Jer 31:10-12b, 13 Luk 9:43b-45

Sak 2:1-5, 10-11a:
Jag lyfte blicken och fick se en man med ett mätsnöre i handen. Jag frågade honom: "Vart är du på väg?" och han svarade: "För att mäta upp Jerusalem och se hur långt och brett det skall bli."
Då kom den ängel som talade med mig, och en annan ängel gick honom till mötes och sade: "Skynda dig och säg till den unge mannen där:

Jerusalem skall bli en stad utan murar,
ty många människor och djur skall rymmas där.
Jag skall själv vara en mur av eld runt staden,
säger Herren,
och visa min härlighet där inne."

Gläd dig och jubla, dotter Sion!
Se, jag kommer
och tar min boning hos dig,
säger Herren.
Många folk skall den dagen
sluta sig till Herren och bli mitt folk."

---

Jer 31:10-12b, 13:
Hör Herrens ord, ni främmande folk,
förkunna det i de fjärran kustländerna:
Han som skingrade Israel skall samla dem.
Han skall vakta dem som herden sin hjord.
Ty Herren friköper Jakob
och räddar dem från övermakten.

De skall komma till Sions höjd och jubla,
de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,
över säd och vin och olja,
över får och oxar.

Då skall flickorna dansa i glädje,
ynglingar och gamla fröjdas.
Deras sorg skall jag vända i jubel,
jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.

---

Luk 43b-45:
Medan folket häpnade över allt som Jesus gjorde sade han till lärjungarna: "Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer."

Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.

____
Under året I

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.