Kyrkans dagliga bön. 

Dagens läsningar och tideböner enl Katolska kyrkans liturgi. Tidebönerna följer psalmlista och antifoner enl. fastlagd fyraveckors-cykel. Att antifoner och böner stämmer överens med ordningen för fest- och helgondagar garanteras ej. Hänvisning till liturgiska böcker och [Katolska Liturgiska Nämnden]. 

____________________________________________

Dagens helgon:


3/12
S:t Francisco Xavier, präst (+1552) minnesdag

dagens helgon

Född 1506 i Spanien. Under studier i Paris slöt han sig till ignatius av Loyola och tillhörde den grupp som blev fröet till jesuitorden. Prästvigdes i Rom och ägnade sig åt socialt arbete. 1541 begav han sig på en missionsresa till Orienten, förkunnade under 10 år i Indien och Japan och förde många till tron. Han dog 1552 på en ö vid Kinas kust. Missionens skyddshelgon.


4/12
S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare (+749)

dagens helgon

Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Studerade filosofi och blev munk i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna. Hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Han ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkring 100 års ålder.


1 2 3Next

Dagens läsningar i mässan:

söndag den 3/12

söndag vecka 1 advent, FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 63:16b-17, 64:1-8 Ps 80 1Kor 1:3-9 Mark 13:33-37

Jes 63:16-17:
Du, Herre, är vår fader,
alltid har du hetat vår befriare.

Varför låter du oss gå vilse
och överge dina vägar, Herre,
varför gör du våra hjärtan hårda,
så att vi inte fruktar dig?
Ändra dig för dina tjänares skull,
de stammar som är din egendom.

O att du slet itu himlen och steg ner,
så att bergen bävade inför dig,
som när elden bränner upp riset,
som när elden får vattnet att koka!
Fienden skulle lära känna ditt namn
och folken darra inför dig
när du utförde underverk som vi inte väntade oss
och aldrig förr hade hört om.

Inget öra har hört, inget öga har sett
någon annan gud än dig gripa in
för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,
dem som följer dig och tänker på dig.v
Fast du vredgades syndade vi.
Så har vi gjort sedan urminnes tid —
skall vi bli frälsta?
Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder.

Men du, Herre, är vår fader.
Vi är leran och du har format oss,
vi är alla ett verk av din hand.

---

Ps 80:
Lyssna, Israels herde,
du som leder Josef som en fårhjord,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans
inför Efraim, Benjamin och Manasse!
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Herre Gud Sebaot,
hur länge skall ditt folks böner
mötas av rykande vrede?

Du har låtit oss äta tårarnas bröd,
gett oss tårar att dricka i övermått.
Du utsätter oss för våra grannars förakt,
vi hånas av våra fiender.

Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
En vinstock tog du från Egypten,
du drev undan folken och planterade den.
Du röjde mark och den slog rot
och uppfyllde landet.

Bergen täcktes av dess skugga
och mäktiga cedrar av dess grenar.
Den sträckte ut sina rankor till havet
och sina skott ända till Eufrat.

---

1 Kor 1:3-9:
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap.

Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras.

Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.

---

Mark 13:33-37. Håll er vakna:
Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent B

Bön:

Allsmäktige Gud, fyll oss med längtan efter din stora dag, så att vi med kärlekens gärningar går Kristus till mötes och ställs på hans högra sida i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 4/12

måndag vecka 1 advent,

Jes 2:1–5 Ps 122:1–4, 5–7, 8–9 Matt 8:5–11

Jes 2:1-5:
Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: "Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa." Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.

Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.

Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra i Herrens ljus!

---

Ps 122:
Vilken glädje, när man sade till mig:
"Vi skall gå till Herrens hus."
Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem.

Jerusalem, du mäktiga stad,
där hus sluter sig väl till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar,
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn.

Där står konungens tron,
där tronar han som är av Davids hus.
Önska Jerusalem frid.
Ja, må det gå väl för dem som älskar dig.
Frid inom dina murar,
trygghet i dina palats!

För mina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid,
för Herrens, vår Guds, hus skull
vill jag söka din välgång.

---

Matt 8:5-11:
När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp:
"Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor."
Jesus sade: "Skall då jag komma och bota honom?"
Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det."
Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: "Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.

____
Advent II

Bön:
Herre, vår Gud, gör oss väntande och uthålliga inför din Sons ankomst, så att han finner oss vakande i bön och jublande i lovsång. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 5/12

tisdag vecka 1 advent,

Jes 11:1–10 Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17 Luk 10:21-24

Jes 11:11–10:
Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam,
och en telning från dess rötter skall bära frukt.
Och på honom skall Herrens Ande vila,
vishets och förstånds Ande,
råds och starkhets Ande,
Herrens kunskaps och fruktans Ande.

Han skall ha sitt välbehag i Herrens fruktan,
och han skall inte döma efter som ögonen ser
eller skipa lag efter som öronen hör.
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma
och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden.
Och han skall slå jorden med sin muns stav,
och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.
Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans midja
och trofasthet bältet omkring hans höfter.

Då skall vargar bo tillsammans med lamm
och pantrar ligga tillsammans med killingar,
och kalvar och unga lejon och gödboskap skall samsas ihop,
och en liten gosse skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och beta,
deras ungar skall ligga tillsammans,
och lejon skall äta halm liksom oxar.
Ett dibarn skall leka invid en huggorms hål
och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga.

Ingenstans på mitt heliga berg
skall man då göra vad ont och fördärvligt är,
ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,
liksom havsdjupet är fyllt av vattnet.

Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet.

---

Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17:
Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser.

Ty han skall rädda den fattige som ropar,
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall vara god mot den arme och fattige,
de fattigas liv skall han rädda.

Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig.

---

Luk 10:21–24:
Vid den tiden fylldes Jesus med jublande glädje genom den helige Ande och sade:

"Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det."

____
Advent II

Bön:
Gud, vår Fader, lyssna till vår bön, och visa oss din nåd och godhet, så att vi renas från allt som ännu fläckar oss och finner tröst i att vår Herre Jesus kommer, han som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 6/12

onsdag vecka 1 advent,

Jes 25:6-10a Ps 23 Matt 15:29-37

Jes 25:6–10
Herren Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta, märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat. Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och den slöja som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat.

På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Ty Herrens hand skall vila över detta berg.

---

Ps 23:
Herren är min herde:
ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
så som han har lovat.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg.

Du dukar ett bord för mig
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever..

---

Matt 15:29–37
Vid den tiden gick Jesus utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem, och folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.

Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade:"Det gör mig ont om folket. De har nu varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, för då orkar de kanske inte ta sig hem." Lärjungarna svarade: "Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta?" Jesus frågade: "Hur många bröd har ni?" — "Sju stycken, och så några fiskar", svarade de. Då sade han till folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, sju fulla korgar.

____
Advent II

Bön:
Herre, vår Gud, bered våra hjärtan med din väldiga kraft, så att din Son vid din ankomst finner oss redo för den stora måltiden i himlen, där han själv betjänar oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 7/12

torsdag vecka 1 advent,

Jes 26:1-6 Ps 118:1, 8-9, 19-21, 25-27a Matt 7:21,24-27

Jes 26:1–6
På den tiden skall man sjunga denna sång i Judas land:

"Vår stad ger oss styrka,
murar och värn bereder oss frälsning.

Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får dra ditin,
ett som håller tro.
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,
i frid, ty på dig förtröstar han.
Förtrösta då på Herren till evig tid,
ty Herren, Herren är en evig klippa.
Ty dem som tronar i höjden, dem störtar han ned,
ja, den höga staden.
Han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden,
han slår den ned i stoftet.
Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter,
under de armas steg."

---

Ps 118:1, 8–9, 19–21, 25–27a:
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på furstar.

Öppna för mig rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
Detta är Herrens port,
här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig
och blev min räddning.

Herre, hjälp oss!
Herre, låt det gå oss väl!
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.

---

Matt 7:21, 24–27:
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort."

____
Advent II

Bön:
Låt din makt vakna upp, o Herre, och kom till vår frälsning, så att din nåd röjer undan de hinder som synden rest i vår väg. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 8/12

Maria immaculata, Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

1 Mos 3:9-15,20 Ps 98:1-4 Ef 1:3-6,11-12 Luk 1:26-38

1 Mos 3:9-15
HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom:
"Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade HERREN Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."

Då sade HERREN Gud till ormen:
"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud* och du skall hugga honom i hälen."

---

Ef 1:3-6,11-12
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

---

Luk 1:26-38: Budskapet till Maria om Jesu födelse
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.

Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."

Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.

Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud."
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Advent II

Bön:
Fader, från första ögonblicket beredde du den saliga Jungfrun till en värdig boning åt din Son. Därför ber vi dig att du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen


lördag den 9/12

lördag vecka 1 advent,

Jes 30:19-21,23-26 Ps 147:1-6 Matt 9:35-10:1,6-8

Jes 30:19–21, 23–26:
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig. Ty väl skall Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skall dina lärare inte mer sättas åt sidan, utan dina ögon skall se upp till dina lärare. Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: »Här är vägen, vandra på den.

- Och han skall ge regn åt säden som du har sått på din mark, och han skall av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och närande, och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar. Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de skall äta saltad blandsäd som man har kastat med vanna och kastskovel.

Och på alla höga berg och alla stora höjder skall bäckar rinna upp med strömmande vatten — när den stora slaktningens dag kommer, då torn skall falla. Och månens ljus skall bli som solens ljus och solens ljus skall bli sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

---

Ps 147:1–6:
Det är gott att prisa vår Gud,
det är härligt att lovsjunga honom.
Herren är den som bygger upp Jerusalem,
Israels fördrivna för han samman.

Han helar dem som har förkrossade hjärtan,
och deras sår förbinder han.
Han bestämmer stjärnornas antal,
han nämner dem alla vid namn.

Vår Herre är stor och väldig i kraft,
hans förstånd har ingen gräns.
Herren reser upp de förtryckta,
men de gudlösa slår han till jorden.

---

Matt 9:35 – 10:1, 6–8:
Vid den tiden vandrade Jesus omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."

Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva."

____
Advent II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 10/12

söndag vecka 2 advent, ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 40:1-5, 9-11 Ps 85 2Pet 3:8-14 Mark 1:1-8

Johannes Döparen
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka

- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.
Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung.

Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar.
Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.”
Advent B

Bön:
Allsmäktige och barmhärtiger Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 11/12

måndag vecka 2 advent,

Jes 35:1-10 Ps 85:9-14 Luk 5:17-26

Jes 35:1-10
Öknen och ödemarken skall glädja sig,
hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den,
Karmels och Sarons prakt. De skall få se HERRENS härlighet,vår Guds majestät.
Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.
Säg till de försagda: "Var starka, frukta inte!"
Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud.
Han kommer själv och frälsar er.

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.
Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu.
En banad väg, en vandringsled, skall gå där,
och den skall kallas "den heliga vägen".
Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.
De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit.
De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den.
HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden.
Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

---

Ps 85:9-14
Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar.
Han talar frid till sitt folk och sina fromma,
må de inte vända åter till dårskap.
Hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
för att härlighet skall bo i vårt land.
Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.
Sanning skall växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen.
HERREN skall ge oss det som är gott, vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg.

---

Luk 5: 17-26: Jesus förlåter synder
En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder."

De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!" Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."
Advent II

Bön:
Herre, låt vår bön stiga upp inför dig som ett välbehagligt offer, och låt oss, renade till ande, själ och kropp, möta din Son i människoblivandets mysterium. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 12/12

tisdag vecka 2 advent,

Jes 40:1-11 Ps 96:1-3, 10ac, 11-13 Matt 18:12-14

Jes 40:1–11:
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

Hör, man ropar: Bered väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas, vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bli slät mark. Herrens härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat.

Hör, någon talar: "Predika!", och en annan svarar: "Vad skall jag predika?"

Allt kött är gräs, och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när Herrens andedräkt blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen.

Stig upp på ett högt berg,
Sion, du glädjens budbärarinna.
Häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, du glädjens budbärarinna.
Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:
"Se där är er Gud!"

Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,
och hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
och hans segerbyte går framför honom.

Han för sin hjord i bet som en herde,
han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,
och sakta för han moderfåren fram.

---

Ps 96:1-3, 10ac, 11–13:
Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning.

Förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.
Säg bland hedningarna: "Herren är nu konung!
Med rättvisa dömer han folken."

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

---

Matt 18:12–14:
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad."

____
Advent II

Bön:
Gud, vår Fader du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


1 2 3Next