Kyrkans dagliga bön. 

Dagens läsningar och tideböner enl Katolska kyrkans liturgi. Tidebönerna följer psalmlista och antifoner enl. fastlagd fyraveckors-cykel. Att antifoner och böner stämmer överens med ordningen för fest- och helgondagar garanteras ej. Hänvisning till liturgiska böcker och [Katolska Liturgiska Nämnden]. 

____________________________________________

Dagens helgon:

1 2Next

Dagens läsningar i mässan:

tisdag den 21/5

tisdag vecka 7 under året,

Jak 4:1-10 Ps 55:7–11a, 23 Mark 9:30-37

Jak 4:1–10:
Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

---

Ps 55:7–11a, 23:
Ack att jag hade vingar som duvan!
Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.
Ja, långt bort skulle jag fly
och finna härbärge i öknen.

Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt
undan oväder och stormvind.
Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense.
Ty våld och uppror ser jag i staden.
Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar.

Kasta din börda på Herren,
han skall låta dig stå upprätt,
han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar.

---

Mark 9:30–37:
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: "Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå." Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen, frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?" De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: "Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare." Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: "Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig."

____
Under året II

Bön:
Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt din helige Ande vid sin ankomst göra oss till ett tempel åt din härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


onsdag den 22/5

onsdag vecka 7 under året,

Jak 4:13-17 Ps 49:2-3, 6-11 Mark 9:38-40

Jak 4:13-17:
Ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer", ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: "Om Herren vill, får vi leva och göra det eller det." I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.

---

Ps 49:2-3, 6-11:
Hör detta, alla folk,
lyssna, ni alla som lever i världen,
både låga och höga, rika såväl som fattiga!

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar,
när mina förföljares ondska omger mig?
De förlitar sig på sina ägodelar
och berömmer sig av sin stora rikedom.

Men ingen kan rädda sig själv
eller ge Gud den lösepenning han kräver.
För dyr är lösen för livet,
den kan aldrig någonsin betalas,
så att man får leva för alltid och undgår att se graven.
Nej, man skall se att visa män dör,
att dårar och oförnuftiga förgås liksom de,
de måste lämna sina ägodelar åt andra.

---

Mark 9:38-40:
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss." Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss."

____
Under året II

Bön:
Sänd ut din Ande, Herre Gud, och församla din kyrka på hela jorden. Gör henne helhjärtad i sin gudstjänst och ren och samstämmig i avsikt och handling. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


torsdag den 23/5

torsdag vecka 7 under året,

Jak 5:1-6 Ps 49 Mark 9:41-50

Jak 5:1-6:
Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar.

Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron.
Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen.
Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.

---

Mark 9:41-50:
Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla skall saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra."
Under året II

Bön:
Må Anden, Herre, med sin väldiga kraft ge oss de andliga gåvorna, så att vår vilja kan behaga dig genom att bli ett med din. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


fredag den 24/5

fredag vecka 7 under året,

Jak 5:9-12 Ps 103 Mark 10:1-12

Jak 5:9-12:
Mina kära: Klaga inte på varandra så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

---

Ps 103:1-4, 8-9, 11-12;
Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort.

Han förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister,
han räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet.

Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta
och vredgas inte för evigt.

Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss.

---

Mark 10:1-12:
Vid den tiden kom Jesus till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?" Han sade: "Vilka bestämmelser har Mose gett er?" De svarade: "Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig." Jesus sade: "Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska."

____
Under året II

Bön:
Gud, vår Fader, du har öppnat evighetens port för oss, ty du har förhärligat din Smorde och skänkt oss ljuset av hans Ande. Låt oss i tacksägelse för denna din gåva växa i tron, hoppet och kärleken. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


lördag den 25/5

lördag vecka 7 under året,

Jak 5:13-20 Ps 141 Mark 10:13-16

Jak 5:13-20:
Får någon av er lida, skall han be; är någon glad, skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.

Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.

---

Ps 141:1-3, 8:
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,
lyssna till min röst då jag nu ropar till dig.
Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer,
mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

Sätt, o Herre, en vakt för min mun,
bevaka mina läppars dörr.
Till dig, Herre, ser mina ögon,
till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte!

---

Mark 10:13-16:
Vid den tiden kom folk till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

____
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt oss, som nu har firat påsk, bevara påskens nåd i ett helgat liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen


söndag den 26/5

Heliga trefaldighet,

5 Mos 4:32-34, 39-40 Ps 833 Rom 8:14-17 Matt 28:16-20

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.

Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.
Under året B

Bön:
Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 27/5

måndag vecka 8 under året,

1Pet 1:3-9 Ps 111 Mark 10:17-27

1 Pet 1:3–9:
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.

---

Ps 111:1–2, 5–6, 9, 10c:
Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta
i församlingen, mitt ibland de trogna.
Stora är Herrens gärningar,
de begrundas av alla som har sin glädje i dem.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn,
han tänker för evigt på sitt förbund.
Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk,
när han gav dem hedningarnas arvedel.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt,
hans namn är heligt och fruktansvärt.
Hans lov förblir i all evighet.

---

Mark 10:17–27:
Vid den tiden sprang en man fram och föll på knä för Jesus och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«

___
Under året II

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 28/5

tisdag vecka 8 under året,

1 Pet 1:10-16 Ps 98:1-4 Mark 10:28-31

1 Pet 1:10–16:
Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.

Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Var heliga, ty jag är helig.

---

Ps 98:1–4:
Sjung en ny sång till Herrens ära, ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm.
Herren har låtit sin frälsning bli känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus.

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.
Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung.

---

Mark 10:28–31:
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«

_____
Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 29/5

onsdag vecka 8 under året,

1 Pet 1:18-25 Ps 147:12-15,19-20 Mark 10:32-45


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 30/5

torsdag vecka 8 under året,

1 Pet 2:2-5,9-12 Ps 100:2-5 Mark 10:46-52


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


1 2Next