Completorium

Vid dagens slut torsdag, torsdag vecka 8 under året


Psalm:
Ant: Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:

Psaltaren 16

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
2 Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.
Usla är de 3 som hålls heliga i landet,
dessa väldiga vill jag inte veta av.
4 Låt dem ha så många beläten de vill,
de som åtrår andra gudar —
jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
jag tar inte deras namn i min mun.
5 Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.

6 En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
7 Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
8 Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
9 Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
10 ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
11 Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:23: Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, vår Gud, låt kropp och själ som tyngs av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details