Vesper

onsdag vecka 4, dag på kyrkoåret: onsdag vecka 4 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Ps 139:1-12

Psaltaren 139:1-12

Herre, du rannsakar mig och känner mig, +
2 Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
3 Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
4 Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.
5 Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.

6 Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.
7 Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?
8 Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
9 Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
10 skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.
11 Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
12 så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Ps 139:1-12

---


Ant 2:Jag utrannsakar hjärtat och prövar njurarna och lönar var och en efter hans gärningar. Ps 139:13-24

Psaltaren 139:13-17, 23-24

Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.
14 Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
15 min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
16 Du såg mig innan jag föddes, 
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.

17 Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
23 Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
24 se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Jag utrannsakar hjärtat och prövar njurarna och lönar var och en efter hans gärningar. Ps 139:13-24

---


Ant 3: I honom skapades allt, och allting hålls samman i honom. Kol 1:12-20

Kolosserbrevet 1:12-20

Vi tackar Fadern, som har gjort er värdiga
att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.
Han har räddat oss ur mörkrets välde
och fört oss in i sin älskade sons rike.

Genom Sonen har vi friköpts
och fått förlåtelse för våra synder.
Han är den osynlige Gudens avbild,
den förstfödde i hela skapelsen.

I honom skapades allt i himlen och på jorden,
synligt och osynligt, troner och herravälden,
härskare och makter;

Allt är skapat genom honom och till honom.
Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.
Han är huvudet för kroppen, för kyrkan,+
han som är begynnelsen,
förstfödd från de döda till att överallt vara den främste,

Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom
och att genom hans blod på korset stifta fred
och försona allt med sig genom honom och till honom,
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:I honom skapades allt, och allting hålls samman i honom. Kol 1:12-20

Läsning:
1 Johannesbrevet kap. 2: Att vi har lärt känna Kristus förstår vi av att vi håller hans bud. 4Den som säger: "Jag känner honom" men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

Responsorium:
Herre, bevara mig + som din ögonsten. Beskydda mig i dina vingars skugga +

Magnificat:
Ant: Herre, gör mäktiga verk med din arm: skingra de övermodiga och upphöj de ringa.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, gör mäktiga verk med din arm: skingra de övermodiga och upphöj de ringa.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Gläd alla dem som hoppas på dig, Herre.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, tänk på din nåd och barmhärtighet, du som mättar de hungriga med dina gåvor, och fyll vår fattigdom med dina rikedomar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighe
View Details