Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bengt Malmgren
/ Categories: Ekumenik, CCR

Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse januari 2022

Sammanställt av Bengt Malmgren

CHARIS Europa (ESC), kontaktperson för Norden utsedd.

Enligt CHARIS statuter har nu formats en europeisk "service of communion" med representanter för alla länder som bildat motsvarande nationella service-gemenskaper. Den europeiska gemenskapen har fått akronymen ESC. Inom ESC har man utsett en arbetande grupp, ett koordinationsteam på 7 personer (TESC) som ska sköta det praktiska mellan gemenskapens träffar.

Ett av uppdragen för TESC är att hjälpa de nationer som ännu inte har någon nationell servicegemenskap (NSC) att inrätta sådana. Hit hör alltså Sverige och den övriga nordiska länderna. Ett av teamets medlemmar, Tony Laureys har utsetts till kontaktperson för de nordiska länderna. Tony är från Belgien och medlem i kommunitetsnätverket Sword of the Spirit. Jag hade ett samtal med honom i december där vi utbytte information. Han kommer att ta kontakt med oss och våra representanter i de nordiska länderna under vårterminen för överläggningar om att konsolidera oss med servicegemenskaper nationellt. Som nämnts i tidigare brev är huvudtanken att bilda en enda service-gemenskap för de nordiska länderna som täcks av Nordiska biskopskonferensen, inte en för varje enskilt land, detta eftersom volymen av karismatiska grupper är liten i varje land för sig. Läs mera här.


Europas Service of Communion TESC teamet (Tony Laureys längst t.v.)

Kommunikation inom Sverige och Norden

Detta informationsbrev skickas ut till drygt 200 prenumeranter via en lista vars bas går tillbaka till prenumerationslistan för AKKS nyhetsbrev som gavs ut 1990 - 2007.

Utöver det finns nu en e-postlista för bönegruppsledare och kontaktpersoner i våra nordiska länder som också inkluderar Tony Laureys, vår kontaktperson i ESC samt vår kontaktperson på Stockholms katolska stift msgr Andrés Bernar, biskopsvikarie för evangelisation med övergripande ansvar för samordning och ledning av evangeliserande och pastoralt arbete.
Lista på bönegruppsledare och kontaktpersoner i Sverige finns på hemsidan, se denna länk.
 

Vår hemsida http://karismatiskfornyelse.se håller på att uppdateras med historiskt material. Eftersom jag har tillgång till hela AKKS arkiv, så har jag scannat in alla AKKS nyhetsbrev, nu finns hela serien från 1990 till 2007 tillgänglig på hemsidan. Brevet kom ut 1-2 gånger per år och innehåller information om program och aktiviteter både nationellt och internationellt. Det ger en inblick i en tid med ett livaktigt och omfattande karismatiskt liv med bönegrupper, Liv i Anden-seminarier, kursprogram av olika slag, nationella konferenser med inbjudna talare som sr Briege McKenna, f Raniero Cantalamessa, Charles Whitehead m.fl. ofta i ekumenisk samverkan.
Gå gärna in och botanisera på sidan, under "dokument" i huvudmenyn finner ni AKKS nyhetsbrev, material från de två stora nordiska konferenser vi genomfört, NKK1984 och NKK2010 och mycket mera.


Ekumeniskt samarbete.

Vi befinner oss nu i böneveckan för kristen enhet. Förr var ekumenik något exklusivt, och då var böneveckan en höjdpunkt som markerades mera. Utvecklingen går i riktning mot att ekumenik är en självklar plikt för oss kristna och något som ingår i vardagen hela året. Inte minst inom Karismatiska förnyelsen har vi haft ett omfattande ekumeniskt samarbete under alla år. 
Och påve Franciskus har som en särskild uppgift åt CHARIS framhållit att främja ekumeniskt samarbete med alla kristna. I statuterna framgår att CHARIS skall vara “an instrument to promote and work for unity in the body of Christ, as expressed in the prayer of Jesus Christ (Jn17)”. Därför har CHARIS inrättat en särskild kommission för kristen enhet.

 

För en synodal kyrka
Den synodala processen pågår nu i vårt stift, och personer från andliga rörelser i stiftet medverkar på olika sätt och samarbetar med kyrkoherdarna för att hitta vägar till bra samtalsformer och fora som gagnar processens syften. Begreppet synod betyder ju att vandra tillsammans, och vi uppmanas att lyssna inte bara till den inre kretsen utan främst dem som är i periferin. Det har också en ekumenisk dimension. Lyssnandet och inkluderandet stannar inte vid Katolska kyrkans gränser utan innefattar alla döpta, och ytterst hela mänskligheten som är målgruppen för kyrkans universella uppdragh i världen.

Jag tänker  att de erfarenheter vi gjort inom Karismatiska förnyelsen, i ekumeniskt samarbete, i samarbete mellan präster och lekmän och i att lyfta fram och hjälpa alla att upptäcka sina nådegåvor o är nyttiga att tillföra den synodala processen. Jag har plockat fram några saker ur vårt arkiv:

Cellgrupper för evangelisation i församlingen är ett sätt att engagera hela församlingen i ett myller av gåvor och tjänster. Vi inom AKKS besökte flera gånger S:t Eustorgio församling i Milano där detta tillämpades. Och don Pigi Perini, församlingens kyrkoherde besökte stockholm år 2000 i samband med en ekumenisk konferens i S:ta Clara. AKKS satte svenskt tal till en videofilm om församlingen och cellgruppssystemet 1993. Den är överförd till digital form, 50 min. lång. Inte bästas bildkvalitet, men den är mycket sevärd. [Länk här].

Det blomstrande ekumeniska samarbetet i Danderyd och Täby under 1970 - 1990-tal som engagerade många lekmän i evangelisation och socialt arbete som Lillemor Hallin beskrivit i boken Gud kallar vanliga människor till att bygga hans rike. [Läs mera här]

1995 hade vi en stiftsynod i Stockholms katolska stift. [Här är AKKS svar på frågan vad Karismatiska förnyelsen kan bidra med till Katolska kyrkan i Sverige]. Frågorna var inte så annorlunda då, men krismedvetandet har ökat, och trycket att verkligen åstadkomma något utöver att bara teoretiskt konstatera läget är större idag, och det kommer från högsta ort, påve Franciskus själv.

-------

Ett gott 2022 i den helige Andes kraft önskas där allas mångfaldiga gåvor och tjänster får komma till uttryck i kyrkan och församlingarna och att vi i Karismatiska förnyelsen får nåden att rikligt bidra därtill.
/Bengt Malmgren

Previous Article Europeiska CHARIS CONTINENTAL SERVICE OF COMMUNION (ESC) har utsett kontaktperson för de nordiska länderna
Next Article Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse februari 2022
Print
5393 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.