Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2023

från Bengt Malmgren

Nyhetsbrev januari 2023 från Bengt Malmgren

[English version]

I detta brev: Karismatisk förnyelse en integrerad del i Kyrkans fulla liv. Påve Franciskus intention med CHARIS. Benedictus XVI om den helige Andes liv. CHARIS Norden. Så långt har vi hunnit idag. Vad kan du som ensam i en lokal församling och efterfrågar en mer levande karismatisk gemenskap göra? Ekumeniska böneveckan.

 

Hej alla!
Ett nytt år har börjat, vi lever i en krisartad tid där bl.a. och ett grymt anfallskrig med terror mot civilbefolkningen plågar oss här i Europa, vilket bara ytterligare aktualiserar att Guds ljus och den helige Andes kraft behövs i våra liv och i samhället.


Karismatisk förnyelse en integrerad del i Kyrkans fulla liv.

Det finns fortfarande de som ser på karismatisk förnyelse som något udda som Katolska kyrkan inte behöver. Även från präster hör man sådana kommentarer. Då skall man veta att det är helt emot katolsk tro och lära. När vi i trosbekännelsen nämner den helige Ande som Herren och livgivaren är det inte bara som en teoretisk abstrakt tankefigur, utan som en konkret agent i våra liv, lika verksam och kraftfull som det skildras i Apostlagärningarna. Så länge majoriteten av kristtrogna, vigda såväl som lekfolk är omedvetna av detta förblir mycket av den evangeliserande kraft som finns inneboende i kyrkans gemenskap outnyttjad.

Andra Vatikankonciliets grundkonstitution om kyrkan (Lumen gentium) slog fast att de andliga nådegåvorna är verksamma och bör sökas med iver också idag. Vi behöver alla öppna oss för den helige Andes fulla liv som blev oss givet då vi kom till tro. Lukas talar i Apostlagärningarna om att människor blev "döpta i helig Ande", det är naturligtvis en bild som inte har något med vatten-dopet att göra men som vill beskriva hur omvälvande detta är, att vi blir omslutna, indränkta i Anden. En missuppfattning är att det måste åtföljs av starka känslomässiga yttringar ("happy clappy") och att karismatisk förnyelse bara handlar om det. Men det är verkligen en bisak. Känslor kan vara involverade, men det kan lika gärna gå lugnt och stilla till. 

Den karismatiska dimensionen skall inte ses som en speciell spiritualitet utan som en integrerad del i kyrkans fulla liv. Kardinal Suenens sade att den Karismatiska förnyelsens uppgift är att avskaffa sig själv, och se fram mot den dag då Andens fulla liv och de andliga nådegåvorna är naturligt förekommande överallt så att det inte behövs någon karismatisk förnyelse.

 


Påve Franciskus intention med CHARIS

Påve Franciskus har insett den Karismatiska förnyelsens betydelse för förmedla Andens fulla liv och kraft som Katolska kyrkan behöver för att uppfylla sitt evangeliserande uppdrag. Därför har han instiftat CHARIS som en struktur för att stödja och hålla kontakt mellan Vatikanen och Karismatiska förnyelsen i hela världen. Vid intiftandet pingsten 2019 sade han att han önskade tre saker av Karismatiska förnyelsen: 

1. Dela "dopet i den Helige Ande" med alla i kyrkan.
2. Tjäna enheten i Kristi kropp
3. Tjäna de fattigaste och de med störst behov fysiskt och andligt.

Dopet i den Helige Ande är: 


"... ett utflöde av andliga gåvor som involverar ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, att utöva de andliga nådegåvorna och att evangelisera i trogen tjänst för Kyrkan." (Från CHARIS statuter, art 1)  

”... en livsförvandlande upplevelse av kärleken till Gud Fadern utgjutit i ens hjärta av den Helige Ande, mottagen genom att överlämna sig till Jesu Kristi herravälde. Det väcker sakramentalt dop och konfirmation till liv, fördjupar gemenskapen med Gud och medkristna, väcker evangelisk glöd och utrustar en person med karismer för tjänst och uppdrag”
Källa: Dop i den helige Ande, Jubileumsårsupplagan, Doctrinal Commission of ICCRS, del I s.15.

 

Benedictus XVI om den helige Andes liv

Den förre påven, Benedictus XVI som nyligen avlidit gav också sitt starka stöd till den karismatiska förnyelsen. Vid ett möte med de nya rörelserna i kyrkan pingsten 2006 i Rom talade han om den helige Ande:

"Those very people who, as Christians, believe in the Creator Spirit become aware of the fact that we cannot use and abuse the world and matter merely as material for our actions and desires; that we must consider creation a gift that has not been given to us to be destroyed, but to become God’s garden, hence, a garden for men and women.

In the face of the many forms of abuse of the earth that we see today, let us listen, as it were, to the groaning of creation of which St Paul speaks (Rom 8: 22); let us begin by understanding the Apostle’s words, that creation waits with impatience for the revelation that we are children of God, to be set free from bondage and obtain his splendour.
Dear friends, we want to be these children of God for whom creation is waiting, and we can become them because the Lord has made us such in Baptism. Yes, creation and history – they are waiting for us, for men and women who are truly children of God and behave as such.
-----

However, in the course of human history, a thick layer of dirt has covered God’s good creation, which makes it difficult if not impossible to perceive in it the Creator’s reflection, although the knowledge of the Creator’s existence is reawakened within us ever anew, as it were, spontaneously, at the sight of a sunset over the sea, on an excursion to the mountains or before a flower that has just bloomed. But the Creator Spirit comes to our aid. He has entered history and speaks to us in a new way. In Jesus Christ, God himself was made man and allowed us, so to speak, to cast a glance at the intimacy of God himself.
----

Pentecost is this: Jesus, and through him God himself, actually comes to us and draws us to himself. 'He sends forth the Holy Spirit' – this is what Scripture says... 'I came that they might have life, and have it abundantly', Jesus says in the Gospel of John (10: 10). Life and freedom: these are the things for which we all yearn. But what is this – where and how do we find 'life'?
-------

Dear friends, the Movements were born precisely of the thirst for true life; they are Movements for life in every sense.
----

The Holy Spirit... makes us sons and daughters of God. He involves us in the same responsibility that God has for his world, for the whole of humanity. He teaches us to look at the world, others and ourselves with God’s eyes. We do not do good as slaves who are not free to act otherwise, but we do it because we are personally responsible for the world; because we love truth and goodness, because we love God himself and therefore, also his creatures. This is the true freedom to which the Holy Spirit wants to lead us.

------
The Holy Spirit, in giving life and freedom, also gives unity. These are three gifts that are inseparable from one another.
-----

The Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ, the Spirit who unites the Father with the Son in Love, which in the one God he gives and receives. He unites us so closely that St Paul once said: 'You are all one in Jesus Christ' (Gal 3: 28). With his breath, the Holy Spirit impels us towards Christ. The Holy Spirit acts corporeally; he does not only act subjectively or 'spiritually'.
-----

'From Christ', St Paul tells us, 'the whole body, joined and knit together by every joint with which it is supplied, when each part is working properly, makes bodily growth and upbuilds itself in love' (Eph 4: 16).
The Holy Spirit desires unity, he desires totality. Therefore, his presence is finally shown above all in missionary zeal.
------

Upon all of you I invoke an outpouring of the gifts of the Spirit, so that in our time too, we may have the experience of a renewed Pentecost. Amen!" [Hela talet här]


CHARIS Norden. Så långt har vi hunnit idag.

CHARIS har en struktur för att möjiggöra kontakt mellan Katolska kyrkan centralt och den mångfald av grupper som finns inom Karismatiska förnyelsen i varje land (eller som inom Norden, flera länder som samlas gemensamt under den Nordiska biskopskonferensen).

En sådan struktur kallas "National Service of communion" och skall bestå av representanter för de olika grupper som finns i landet och som vill vara med. Av administrativa skäl kan man också utse några personer som är samordnande.

Då intresset varit väldigt lågt inom de grupper som finns i Sverige att engagera sig i nationellt samarbete har vi ändå med stöd av vår kontaktperson på den Europeiska nivån Tony Lauris  bildat en liten kärna bestående av Ludwig Gelot, Bengt Malmgren och Firas Daykh. Vi står i kontakt med biskopsvikarien för evangelisation i Stockholms katolska stift msgr Andrés Bernar som biskop Anders anvisat som stiftets kontaktperson med CHARIS.

Ludwig har en administrativt samordnande uppgift, han håller kontakten med CHARIS Europa och tar aktivt kontakt med församlingar och grupper i Sverige. En [hemsida för CHARIS Nordic Service of Communion] har satts upp av Ludwig. Bengt Malmgren fortsätter att ge ut detta nyhetsbrev och hemsidan [Karismatiskfornyelse.se] kommer också att finnas kvar tills vidare.

Firas Daykh är kontaktperson i Södertälje och är särskilt inriktad på kontakt med ungdomar och unga vuxna.

Bengt Malmgren representerar också bönegruppen i Katolska domkyrkan, och Ludwig Gelot bönegruppen i Järfälla, de två grupper som hittills deklarerat att de vill ingå i CHARIS-gemenskapen.

 


Vad kan du som ensam i en lokal församling och efterfrågar en mer levande karismatisk gemenskap göra?

Ibland blir jag kontaktad av personer runtom i landet som undrar vad det blivit av Karismatiska förnyelser och önskar mer aktiviteter som Liv i Anden-seminarier eller nationella möten. Jag får då förklara att bortsett från sporadiska aktiviteter i olika församlingar med tillresande präster från utlandet och några få bönegrupper med få deltagare, så händer inte särskilt mycket jämfört med den blomstrande aktivitet som fanns inom förnyelsen decennierna 1970 - 2010. Framförallt finns inget samordnat arbete på nationell nivå. 

Den lilla samordningsgrupp som nu bildats har knappast kapacitet att ändra på detta, för det krävs fler funktionärer. Vill vi ha ett samarbete på nationell nivå med en livaktig CHARIS-gemenskap kräver det att fler grupper och kontaktpersoner engagerar sig i detta på lokalplanet.

Det finns ändå mycket man kan göra på lokalplanet. Är du en person som saknar en mer levande karismatisk gemenskap lokalt och nationellt finns ändå mycket du kan göra. Jag påminner om att syftet med CHARIS nationella gemenskaper är inte att det skall finnas arbetsgrupper centralt som ordnar allt, utan det bygger på att livet växer fram underifrån från de gemenskaper som finns. T.ex. att bönegrupper lokalt söker kontakt och samarbete med andra grupper genom det CHARIS-nätverk som nu byggs upp. Jag kan tänka mig att CHARIS-nätverket vi nu bygger upp, precis som på AKKS tid kan ha sig bas både i lokala bönegrupper och kontaktpersoner på orter där det inte finns någon bönegemenskap. 

Är du ensam i din församling, saknar en bönegrupp och tycker att kyrkoherden är oförstående till Karismatiska förnyelsen kan du ändå börja att gräva där du står, här några rekommendationer:

1. Klaga inte på att andra är oförstående, utan be Gud visa dig dina nådegåvor och vilka möjligheter du har att bygga upp utgående från din givna situation.

2. Be för förnyelsen, om inte annat ensam, men försök också skaffa dig några bönevänner. "Där två eller tre är församlade..."

3. Se till att ha en bra kontakt med din kyrkoherde. Se till att samarbeta och erbjuda dina tjänster på de områden som är möjligt, t.ex. socialt arbete eller ekumenik.

4. Ta kontakt och registrera dig i CHARIS-nätverket för Sverige och ta del av information och kontaktmöjligheter via det nätverket.

5. Alla som vill vara funktionärer och kontaktpersoner inom CHARIS-nätverket rekommenderas att gå den 2 terminer internetbaserade kursen CHARIS INTEGRAL FORMATION PROGRAM. [Information här].


Ekumeniska böneveckan

Ekumeniska böneveckan pågår sedan i onsdags. CHARIS har som nämnts fått uppdrag av påve Franciskus att också särskilt fokusera på den kristna enheten. Till böneveckan har man tagit fram detta material [Länk här]

From its beginning the Catholic Charismatic Renewal has been part of an ecumenical current of grace. CHARIS is therefore, according to its Statutes, “an instrument to promote and work for unity in the body of Christ, as expressed in the prayer of Jesus Christ (Jn17).” (Statuts – Preamble)


Karismatiskfornyelse.se

CHARIS Norden

CHARIS international
 

Previous Article CHARIS Norden
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev mars 2023
Print
2327 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.